PWSZ na Facebooku PWSZ na Instagramie PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Kierunek: pielęgniarstwo

Instytut Zdrowia i Kultury Fizycznej
ANS im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
ul. Adama Mickiewicza 5
64-100 Leszno

Sekretariat: pokój 403
Telefon: 65 525 01 51
E-mail: sekretariat-ioz@ansleszno.pl

Opis kierunku

Kierunek: Pielęgniarstwo - studia stacjonarne – licencjackie – 6 semestralne

1. Studia pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo trwają 6 semestrów.

2. Liczba godzin zajęć i praktyk - 4795

3. Liczba punktów ECTS - 180

4. Studia mają profil praktyczny.

5. Kierunek studiów mieści się w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dyscyplina wiodąca- nauki o zdrowiu

6. Zajęcia dydaktyczne realizowane są w formie wykładów, ćwiczeń, seminariów, pracy własnej kierowanej, zajęć praktycznych oraz praktyki zawodowej

Studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo prowadzone są w oparciu o standard kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu pielęgniarki (D.U. z 2019 poz.1573)

Studia kończą się egzaminem dyplomowym, składającym się z części teoretycznej i praktycznej oraz obroną pracy dyplomowej przygotowanej w oparciu o analizę indywidualnego przypadku. Egzamin dyplomowy obejmuje weryfikację osiągniętych efektów uczenia się objętych programem studiów.

Sylwetka absolwenta

Absolwent/ka jest przygotowany/a do sprawowania całościowej i zindywidualizowanej opieki pielęgniarskiej nad osobami zdrowymi, chorymi, niepełnosprawnymi i umierającymi, a w szczególności do udzielania świadczeń zdrowotnych: pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych oraz z zakresu promocji zdrowia w zakresie określonym przepisami prawa.

Po ukończeniu studiów licencjackich i uzyskaniu prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza, absolwent może podjąć pracę w szpitalach (np. oddziały: internistyczne, chirurgiczne, pediatryczne, neurologiczne, psychiatryczne, medycyny ratunkowej, intensywnej terapii, opieki długoterminowej), w podstawowej opiece zdrowotnej, ośrodkach pielęgniarskiej opieki domowej, środowiskowej i szkolnej oraz żłobkach i hospicjach. Absolwent porozumiewa się językiem angielskim na poziomie B2.

Uzyskane kwalifikacje

Dyplom ukończenia studiów przygotowujących do wykonywania zawodu pielęgniarki, prowadzonych na studiach pierwszego uprawnia absolwenta do wystąpienia z wnioskiem o wydanie Prawa wykonywania zawodu pielęgniarki przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych, właściwą ze względu na miejsce przyszłego wykonywania zawodu (Dz. U. z 2021 r., poz. 479, 1559).

Perspektywy zatrudnienia

Ukończenie kierunku pielęgniarstwo to stabilna perspektywa zawodowa na krajowym i zagranicznym rynku pracy (dyplom licencjata pielęgniarstwa w krajach UE) oraz stały rozwój kompetencji zawodowych w ramach kształcenia podyplomowego. Na rynku pracy jest bardzo duże zapotrzebowanie na zawody medyczne w tym pielęgniarki i pielęgniarzy. Absolwenci znajdują stabilną pracę w szpitalach na oddziałach internistycznych, chirurgicznych, pediatrycznych, neurologicznych, psychiatrycznych, medycyny ratunkowej, intensywnej terapii i in. Nie tylko szpitale są docelowym miejscem zatrudnienia absolwenta pielęgniarstwa. Znajdują oni zatrudnię również w placówkach POZ (Podstawowa Opieka Zdrowotna), ośrodkach pielęgniarskiej opieki domowej, środowiskowej i szkolnej oraz żłobkach i hospicjach. Wybór miejsca zatrudnienia dla absolwenta kierunku jest duży. 

Przebieg i organizacja praktyk

Kształcenie praktyczne w ramach studiów I stopnia jest realizowane w formie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych, na podstawie planów semestralnych pod kierunkiem nauczycieli akademickich (zajęcia praktyczne) i opiekunów zatrudnionych w miejscu praktyki (praktyki zawodowe). Organizację praktyk regulują umowy/ porozumienia długoterminowe zawarte przez ANS z Szpitalami o zasięgu regionalnym oraz placówkami POZ i krótkoterminowe zawierane indywidualnie przez studentów w miejscu zamieszkania.

Praktyki zawodowe są kolejnym etapem kształcenia praktycznego. To czas, w którym student rozwija, doskonali umiejętności zawodowe, usamodzielnia się.

Praktyki w ramach danego przedmiotu, odbywają się w następujących oddziałach:
- z podstaw pielęgniarstwa – oddziały szpitalne (internistyczny, chirurgiczny, neurologiczny, ortopedyczny i in.)

- z pielęgniarstwa internistycznego – oddział chorób wewnętrznych, można częściowo w oddziale kardiologicznym, nefrologii;

- z pielęgniarstwa chirurgicznego – oddział chirurgii ogólnej, urazowej;

- z pielęgniarstwa pediatrycznego- oddział dziecięcy, można częściowo oddział noworodkowy;

- z pielęgniarstwa geriatrycznego – oddział geriatryczny, ZOL, DPS;

- z opieki długoterminowej – zakłady opiekuńczo-lecznicze, opiekuńczo-pielęgnacyjne;

- z pielęgniarstwa psychiatrycznego – oddział psychiatryczny, DPS z osobami upośledzonymi umysłowo;

- z pielęgniarstwa neurologicznego - oddział neurologii;

- z pielęgniarstwa położniczo – ginekologicznego – oddział położniczy, oddział   ginekologiczny;

- z pielęgniarstwa w anestezjologii i intensywnej opieki medycznej – oddział intensywnej terapii;

- z opieki paliatywnej – oddział paliatywny, hospicjum;

- z podstawowej opieki zdrowotnej – poradnie podstawowej opieki zdrowotnej, praktyka pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej, częściowo gabinet pielęgniarki w miejscu nauczania.

Celem realizacji zajęć praktycznych i praktyk zawodowych jest przygotowanie studentów do wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności w rzeczywistych warunkach świadczenia opieki zdrowotnej.

Praktyki zawodowe po I roku studiów realizowane są w okresie wakacyjnym. Na II i III roku studiów praktyka realizowana jest śródsemestralnie i w okresie wakacyjnym. 

Miejsca odbywania zajęć

Zajęcia dydaktyczne na kierunku Pielęgniarstwo odbywają się na terenie uczelni oraz placówek medycznych. ANS w Lesznie ma zawarte długoterminowe porozumienia na prowadzenie kształcenia praktycznego (zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe) z następującymi podmiotami leczniczymi:

•   Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie - w tym oddział: Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Chirurgiczny z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej i Chirurgii Onkologicznej, Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej, Chorób Wewnętrznych, Kardiologiczny, Nefrologiczny ze Stacją Dializ, Neurologiczny pododdziałem Udarowym, Onkologiczny, Urologiczny, Neurochirurgiczny, Poradnia: leczenia bólu, kardiologiczna, kardiologiczna kontroli urządzeń wszczepialnych serca i zaburzeń rytmu serca, gastroenterologiczna oraz Pracownia Endoskopowa;

•   Wielkopolskie Centrum Neuropsychiatryczne im. Stanisława Bielawskiego w Kościanie;

•   Pielęgniarski Ośrodek Medycyny Środowiskowo - Rodzinnej i Szkolnej „Salus” w Lesznie;

•   Leszczyńska Przychodnia Lekarska – Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Lesznie, Gabinet Pielęgniarki Środowiskowo-Rodzinnej, Gabinet Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej;

•   Nowy Szpital we Wschowie sp. z o.o. - Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Przewlekłej Wentylacji Mechanicznej;

Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń audytoryjnych i ćwiczeń pracowniach specjalistycznych. Od roku ak. 2021/2022 ćwiczenia w pracowniach specjalistycznych (podstawy pielęgniarstwa, podstawy ratownictwa medycznego i badania fizykalne) oraz min. 5% zajęć praktycznych z pielęgniarstw specjalistycznych (klinicznych) odbywają się w nowoczesnym Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej (MCSM). Na studentów czeka 7 nowoczesnych i funkcjonalnych sal: pielęgniarska wysokiej wierności z wysokiej klasy symulatorami pacjenta dorosłego, dziecka i noworodka, egzaminacyjna OSCE, symulacji z zakresu ALS, symulacji z zakresu BLS, umiejętności pielęgniarskich, umiejętności technicznych oraz debriefingu. Wszystkie sale Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej wyposażone są w nowoczesny sprzęt oraz w system audio-video niezbędny do rejestrowania i odtwarzania sesji symulacyjnych oraz przebiegu egzaminów. Wyposażenie MCSM zakupione zostało ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przykładowe przedmioty prowadzone w ramach kierunku

W cyklu kształcenia student realizuje 4795 godz. dydaktycznych z tego 2300 godz. to kształcenie praktyczne (zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe) w ciągu 6 semestrów. Przedmioty zaliczane do:

· nauk podstawowych to np. anatomia, fizjologia, patologia i in.,

· nauk społecznych i humanistycznych to np. psychologia, socjologia, j. angielski i in.,

· nauk z zakresu podstaw opieki pielęgniarskiej to np. podstawy pielęgniarstwa, zakażenia szpitalne i in.,

· nauk w zakresie opieki specjalistycznej to np. pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne, chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne, neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne, anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia i in.

Kształcenie ogólne obejmuje przedmiot podstawy kultury akademickiej oraz zajęcia z wychowania fizycznego.

Dodatkowe informacje

Student na kierunku Pielęgniarstwo, aby przystąpić do realizacji zajęć praktycznych musi posiadać:

- Aktualną książeczkę dla celów sanitarno-epidemiologicznych

- Szczepienie przeciwko WZW typu B

- Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)

- Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC)

Dlaczego warto wybrać pielęgniarstwo?

Pielęgniarstwo to kierunek dla Ciebie, jeśli lubisz troszczyć się o ludzi, łatwo komunikujesz się z innymi, masz zdolności manualne, interesujesz się problemami związanymi ze zdrowiem, leczeniem i profesjonalną opieką. Przez cały cykl kształcenia łączona jest teoria z praktyką. Daje to dobre podstawy do przyszłej samodzielnej pracy zawodowej. Zajęcia prowadzą nauczyciele z prawem wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej oraz lekarze z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i wysokimi kwalifikacjami zawodowymi i naukowymi. Ukończenie kierunku pielęgniarstwo to stabilna perspektywa zawodowa na krajowym i zagranicznym rynku pracy.