Facebook PWSZ na Instagramie PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Kierunek Pedagogika I stopnia

Pedagogika I stopnia

Dlaczego kierunek pedagogika?

Pedagogika to jeden z najpopularniejszych kierunków studiów. Jego ukończenie stwarza wiele możliwości pracy w różnych dziedzinach. 

Absolwent studiów na kierunku Pedagogika dysponuje zaawansowaną i uporządkowaną wiedzą z zakresu pedagogiki i psychologii na temat rzeczywistości społecznej i rządzących nią prawidłowości. Posiada również rozszerzoną wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia, budowania więzi społecznych i zasobów osobistych. W zaawansowanym stopniu wykorzystuje techniki informacyjno-komunikacyjne do prowadzenia działalności zawodowej. 

Absolwent kierunku Pedagogika jest przygotowany do organizowania pracy opiekuńczo-wychowawczej poprzez kreowanie różnych sytuacji edukacyjnych i wykonywanie różnorodnych zadań, również w warunkach losowych i nie w pełni przewidywalnych. Posiada wiedzę i umiejętności obejmujące samodzielne przygotowanie, realizację i ewaluację podejmowanych działań zawodowych. Jest gotowy do samodzielnego podejmowania decyzji i odpowiedzialnego pełnienia ról oraz wypełniania zobowiązań społecznych. 

Poznaj pedagogikę razem z nami!

 

 

O kierunku pedagogika I stopnia...

Studia na kierunku Pedagogika realizowane są na profilu praktycznym. Program studiów jest zgodny z przepisami prawa, w szczególności uwzględnia wymagania określone rozporządzeniem Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (tekst jedn. Dz.U. z 2021r. poz.890 z późniejszymi zmianami z dnia 6 września 2022 r., Dz. U. poz.1872). 

Studia przygotowują do wykonywania zawodu nauczyciela (pedagog szkolny/ wychowawca świetlicy szkolnej w szkole podstawowej).

Studia realizowane w zakresach:

• pracy z rodziną •

Grupa przedmiotów z zakresu pracy z rodziną wyposaża studenta w pogłębioną wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu wspomagania środowisk rodzinnych w wypełnianiu przypisanych im funkcji oraz pracy z dzieckiem i rodziną znajdującymi się w sytuacjach zagrażających ich prawidłowemu rozwojowi. Absolwent zna rolę i zadania asystenta rodziny oraz koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. Dysponuje wiedzą na temat prowadzenia działalności profilaktycznej. Potrafi posługiwać się warsztatem diagnostycznym, rozpoznawać i udzielać profesjonalnej pomocy rodzinie w obszarze pełnionych przez nią funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Wie jak podejmować skuteczne interwencje pedagogiczne w przypadkach zaawansowanej dysfunkcji i potrafi zaplanować działania kompensacyjne. Zna wybrane zagadnienia prawa rodzinnego i opiekuńczego.

• animacji czasu wolnego •

Blok przedmiotów z zakresu animacji czasu wolnego zorientowany jest na przygotowanie studentów do prowadzenia szeroko rozumianej aktywności wolnoczasowej dzieci, młodzieży, a także osób dorosłych i seniorów, między innymi poprzez działalność kulturalno-oświatową, organizację imprez rozrywkowych, wypoczynku (np. wycieczek i obozów) i prowadzenie zajęć artystycznych. Umożliwia także zdobycie wiedzy z zakresu zagospodarowania czasu wolnego w wybranych środowiskach. Absolwent posiada umiejętności wykorzystywania szerokiego spektrum aktywności plastyczno-technicznych, teatralnych, ruchowych i muzycznych. Potrafi dobrać odpowiednie aktywności do wieku i potrzeb odbiorców. Dysponuje wiedzą i umiejętnościami z zakresu opracowania dokumentacji fotograficznej (fotorelacja i reportaż filmowy). Absolwent nabył również umiejętności diagnozowania potrzeb kulturalnych, co umożliwia mu tworzenie autorskich projektów animacyjnych. Zna wybrane techniki i strategie pobudzające ekspresję. W toku studiów zyskuje kwalifikacje wychowawcy wypoczynku dzieci i młodzieży.

 

« poznaj szczegółowe informacje na temat kierunku pedagogika I stopnia »

O kierunku pedagogika I stopnia...

Praktyki

W przeciągu 6 semestrów student realizuje minimum 600 godzin praktyki zawodowej w potencjalnym miejscu zatrudnienia. Zasadniczym celem praktyki zawodowej jest zapoznanie studentów ze specyfiką pracy pedagogicznej w różnych obszarach działalności praktycznej i pomoc w dookreśleniu najbardziej odpowiedniej ścieżki rozwoju kariery zawodowej. Praktyki zawodowe realizowane są w ścisłej współpracy z podmiotami instytucjonalnymi (m.in. przedszkolami, szkołami, instytucjami opieki, wychowania i samodoskonalenia, świetlicami środowiskowymi, placówkami kultury) i organizacjami pozarządowymi funkcjonującymi w środowisku lokalnym.

Praktyki

Perspektywy zatrudnienia

Studia na kierunku Pedagogika przygotowują do pracy z przedstawicielami różnych kategorii wieku społecznego (począwszy od najmłodszych, adolescentów, osoby w okresie dorosłości i wieku podeszłym) na stanowisku pedagoga szkolnego, wychowawcy świetlicy szkolnej, pracownika poradni psychologiczno-pedagogicznej, instytucji opieki, wychowania i pomocy rodzinie, działacza organizacji pozarządowych, a także członka podmiotów prowadzących działalność profilaktyczną i społeczno-kulturalną polegającą na udzielaniu wsparcia. 

Potencjalne miejsca pracy z zakresu pracy z rodziną:

 • placówki opiekuńczo-wychowawcze (np. domy dziecka)
 • świetlice środowiskowe
 • domy pomocy społecznej
 • gminne, miejsko-gminne i miejskie ośrodki pomocy społecznej
 • powiatowe centra pomocy rodzinie
 • ośrodki interwencji kryzysowej
 • organizacje pozarządowe działające na rzecz dziecka i rodziny, młodzieży, osób dorosłych i starszych

Potencjalne miejsca pracy z zakresu animacji czasu wolnego:

 • placówki opiekuńczo-wychowawcze (np. domy dziecka)
 • świetlice środowiskowe
 • domy pomocy społecznej
 • zakłady opiekuńcze
 • domy kultury
 • instytucje kultury
 • organizacje pozarządowe i podmioty komercyjne działające na rzecz szeroko rozumianej organizacji czasu wolnego
Perspektywy zatrudnienia

Przykładowe przedmioty prowadzone na kierunku pedagogika

Przedmioty ogólne:

 • Dydaktyka ogólna
 • Socjologia edukacji
 • Pedagogika specjalna
 • Diagnoza pedagogiczna
 • Metodyka pracy nauczyciela świetlicy
 • Metodyka pracy pedagoga szkolnego
 • Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • Współczesne koncepcje wychowania i kształcenia
 • Warsztat kompetencji interpersonalnych
 • Praca metodą projektu

Praca z rodziną: 

 • Pedagogika rodziny
 • Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej
 • Pedagogika opiekuńcza małego dziecka
 • Metodyka projektowania działań środowiskowych
 • Warsztat pracy asystenta rodziny
 • Warsztat pracy kuratora sądowego
 • Diagnoza rodziny
 • Polityka społeczna na rzecz rodziny
 • Piecza zastępcza i adopcja
 • Poradnictwo rodzinne

Animacja czasu wolnego: 

 • Wstęp do pedagogiki czasu wolnego
 • Turystyka i rekreacja
 • Pedagogika zabawy
 • Animacja kultury w środowisku lokalnym
 • Organizacje pozarządowe i wolontariat
 • Arteterapia z terapią zajęciową
 • Zajęcia ogólnorozwojowe z małym dzieckiem
 • Współczesne kierunki pracy z młodzieżą
 • Aktywizacja osób dorosłych i starszych
 • Warsztat fotograficzny/filmowy/teatralny/plastyczno-techniczny/muzyczny

Baza dydaktyczna

Nasi Studenci uczą się w nowocześnie wyposażonych laboratoriach i pracowniach. Zachęcamy, aby obejrzeć je wszystkie.

« więcej informacji o laboratoriach »

Kampus Akademicki

W skład naszego kampusu akademickiego wchodzą: Budynek Główny, Aula Comeniana, Biblioteka Uczelniana oraz Dom Studencki "Komenik".

« zamieszkaj w naszym Domu Studenckim »

Dlaczego warto wybrać ANS w Lesznie?

DODATKOWE KORZYŚCI: Nasi absolwenci potrafią założyć i prowadzić własną działalność gospodarczą oraz pozyskać zewnętrzne źródła jej finansowania.

STYPENDIA: Uczelnia oferuje wiele rodzajów stypendiów. (więcej o stypendiach)

ERASMUS: Studenci mogą skorzystać z realizowania programu studiów lub praktyk za granicą. (więcej o wyjazdach zagranicznych)

WSPÓŁPRACA: Uczelnia współpracuje z wieloma firmami z regionu leszczyńskiego. 

PRAKTYKI: ANS = praktyka. Tym różnimy się od uniwersytetów. Stawiamy na praktyczne przygotowanie do pracy w zawodzie. Nasi Studenci pewnym krokiem wchodzą na rynek pracy.

DOSTĘPNOŚĆ: Uczelnia realizuje działania na rzecz dostępności dla osób z niepełnosprawnością. (więcej informacji w deklaracji dostępności)

Dlaczego warto wybrać ANS w Lesznie?

Opłaty

STUDIA STACJONARNE

Studia stacjonarne na kierunku pedagogika I stopnia są BEZPŁATNE. Jedyny koszt, jaki ponosisz to opłata rekrutacyjna. Dokonujesz jej już na etapie zapisu na studia w systemie rekrutacyjnym. Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł.

 

« więcej informacji o opłatach »

Opłaty