Facebook PWSZ na Instagramie PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Kierunek Pedagogika I stopnia

Pedagogika I stopnia

Dlaczego kierunek pedagogika?

Pedagogika to jeden z najpopularniejszych kierunków studiów. Jego ukończenie stwarza wiele możliwości pracy w różnych dziedzinach. Poznaj pedagogikę razem z nami! 

 

 

Dlaczego kierunek pedagogika?

Studia na kierunku Pedagogika realizowane są na profilu praktycznym. Program studiów jest zgodny z przepisami prawa, w szczególności uwzględnia wymagania określone rozporządzeniem Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (tekst jedn. Dz.U. z 2021r. poz.890 z późniejszymi zmianami z dnia 6 września 2022 r., Dz. U. poz.1872). 

Studia przygotowują do wykonywania zawodu nauczyciela (pedagog szkolny/ wychowawca świetlicy szkolnej w szkole podstawowej).

Studia realizowane w zakresach:

• pracy z rodziną •

Grupa przedmiotów z zakresu pracy z rodziną wyposaża studenta w pogłębioną wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu wspomagania środowisk rodzinnych w wypełnianiu przypisanych im funkcji oraz pracy z dzieckiem i rodziną znajdującymi się w sytuacjach zagrażających ich prawidłowemu rozwojowi. Absolwent zna rolę i zadania asystenta rodziny oraz koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. Dysponuje wiedzą na temat prowadzenia działalności profilaktycznej. Potrafi posługiwać się warsztatem diagnostycznym, rozpoznawać i udzielać profesjonalnej pomocy rodzinie w obszarze pełnionych przez nią funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Wie jak podejmować skuteczne interwencje pedagogiczne w przypadkach zaawansowanej dysfunkcji i potrafi zaplanować działania kompensacyjne. Zna wybrane zagadnienia prawa rodzinnego i opiekuńczego.

• animacji czasu wolnego •

Blok przedmiotów z zakresu animacji czasu wolnego zorientowany jest na przygotowanie studentów do prowadzenia szeroko rozumianej aktywności wolnoczasowej dzieci, młodzieży, a także osób dorosłych i seniorów, między innymi poprzez działalność kulturalno-oświatową, organizację imprez rozrywkowych, wypoczynku (np. wycieczek i obozów) i prowadzenie zajęć artystycznych. Umożliwia także zdobycie wiedzy z zakresu zagospodarowania czasu wolnego w wybranych środowiskach. Absolwent posiada umiejętności wykorzystywania szerokiego spektrum aktywności plastyczno-technicznych, teatralnych, ruchowych i muzycznych. Potrafi dobrać odpowiednie aktywności do wieku i potrzeb odbiorców. Dysponuje wiedzą i umiejętnościami z zakresu opracowania dokumentacji fotograficznej (fotorelacja i reportaż filmowy). Absolwent nabył również umiejętności diagnozowania potrzeb kulturalnych, co umożliwia mu tworzenie autorskich projektów animacyjnych. Zna wybrane techniki i strategie pobudzające ekspresję. 

Dlaczego kierunek pedagogika?

Perspektywy zatrudnienia

Potencjalne miejsca pracy: szkoły podstawowe na stanowisku nauczyciela (pedagog, wychowawca świetlicy szkolnej) przedszkola oraz inne placówki oświatowe i instytucje pedagogiczne.

Perspektywy zatrudnienia

Przykładowe przedmioty prowadzone na kierunku pedagogika

Przedmioty ogólne:

 • Dydaktyka ogólna
 • Mechanika techniczna.
 • Socjologia edukacji.
 • Pedagogika specjalna.
 • Diagnoza pedagogiczna.
 • Metodyka pracy nauczyciela świetlicy.
 • Metodyka pracy pedagoga szkolnego.
 • Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 • Współczesne koncepcje wychowania i kształcenia.
 • Warsztat kompetencji interpersonalnych.
 • Praca metodą pr

Praca z rodziną: 

 • Pedagogika rodziny.
 • Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej.
 • Pedagogika opiekuńcza małego dziecka.
 • Metodyka projektowania działań środowiskowych.
 • Warsztat pracy asystenta rodziny.
 • Warsztat pracy kuratora sądowego.
 • Diagnoza rodziny.
 • Polityka społeczna na rzecz rodziny.
 • Piecza zastępcza i adopcja.
 • Poradnictwo rodzinne.

Animacja czasu wolnego: 

 • Pedagogika rodziny.
 • Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej.
 • Pedagogika opiekuńcza małego dziecka.
 • Metodyka projektowania działań środowiskowych.
 • Warsztat pracy asystenta rodziny.
 • Warsztat pracy kuratora sądowego.
 • Diagnoza rodziny.
 • Polityka społeczna na rzecz rodziny.
 • Piecza zastępcza i adopcja.
 • Poradnictwo rodzinne.

Baza dydaktyczna

Nasi Studenci uczą się w nowocześnie wyposażonych laboratoriach i pracowniach. Zachęcamy aby obejrzeć je wszystkie.

Baza Dydaktyczna >>

Kampus Akademicki

W skład naszego kampusu akademickiego wchodzą: Budynek Główny, Aula Comeniana, Bibliotek Uczelniana oraz świeżo wyremontowany Dom Studencki "Komenik".

Zamieszkaj w naszym Domu Studenckim >>

Dlaczego warto wybrać ANS w Lesznie?

DODATKOWE KORZYŚCI: Nasi absolwenci potrafią założyć i prowadzić własną działalność gospodarczą oraz pozyskać zewnętrzne źródła jej finansowania.

STYPENDIA: Uczelnia oferuje wiele rodzajów stypendiów. Więcej o stypendiach

ERASMUS: Studenci mogą skorzystać z realizowania programu studiów lub praktyk za granicą. Więcej o wyjazdach zagranicznych

WSPÓŁPRACA: Uczelnia współpracuje z wieloma firmami z regionu leszczyńskiego. 

PRAKTYKI: ANS = praktyka. Tym różnimy się od uniwersytetów. Stawiamy na praktyczne przygotowanie do pracy w zawodzie. Nasi Studenci pewnym krokiem wchodzą na rynek pracy.

DOSTĘPNOŚĆ: Uczelnia realizuje działania na rzecz dostępności dla osób z niepełnosprawnością. Więcej informacji w deklaracji dostępności. Deklaracja dostępności

Dlaczego warto wybrać ANS w Lesznie?

Opłaty

STUDIA STACJONARNE

Studia stacjonarne na kierunku Pedagogika I stopnia są BEZPŁATNE. Jedyny koszt, jaki ponosisz to opłata rekrutacyjna. Dokonujesz jej już na etapie zapisu na studia w systemie rekrutacyjnym i jest to 85 zł.

STUDIA NIESTACJONARNE

Studia niestacjonarne na kierunku Pedagogika I stopnia są PŁATNE. Przed rozpoczęciem studiów dokonujesz tylko opłaty rekrutacyjnej w systemie rekrutacji i jest to 85 zł. 

Więcej informacji o opłatach - link

Opłaty