Facebook PWSZ na Instagramie PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Kierunek Pielęgniarstwo

Pielęgniarstwo

Dlaczego warto studiować pielęgniarstwo?

Pielęgniarstwo to kierunek dla Ciebie, jeśli lubisz troszczyć się o ludzi, łatwo komunikujesz się z innymi, masz zdolności manualne, interesujesz się problemami związanymi ze zdrowiem, leczeniem i profesjonalną opieką.

Przez cały cykl kształcenia łączona jest teoria z praktyką. Daje to dobre podstawy do przyszłej samodzielnej pracy zawodowej.  Ukończenie kierunku pielęgniarstwo to stabilna perspektywa zawodowa na krajowym i zagranicznym rynku pracy.

Pielęgniarstwo jest kierunkiem, który rozwija wszechstronnie, dzięki czemu absolwenci mogą wykazać się licznymi kompetencjami.

O kierunku pielęgniarstwo...

Studia stacjonarne na kierunku pielęgniarstwo prowadzone są w oparciu o standard kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu pielęgniarki (D.U. z 2019 poz.1573)

Absolwent jest przygotowany do sprawowania całościowej i zindywidualizowanej opieki pielęgniarskiej nad osobami zdrowymi, chorymi, niepełnosprawnymi i umierającymi, a w szczególności do udzielania świadczeń zdrowotnych: pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych oraz z zakresu promocji zdrowia w zakresie określonym przepisami prawa.

Po ukończeniu studiów licencjackich i uzyskaniu prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza, absolwent może podjąć pracę w szpitalach. 

Studia kończą się egzaminem dyplomowym, składającym się z części teoretycznej i praktycznej oraz obroną pracy dyplomowej przygotowanej w oparciu o analizę indywidualnego przypadku. Egzamin dyplomowy obejmuje weryfikację osiągniętych efektów uczenia się objętych programem studiów.

 

« poznaj szczegółowe informacje na temat kierunku pielęgniarstwo »

O kierunku pielęgniarstwo...

Praktyki

Kształcenie praktyczne (zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe) to łącznie 2300 godzin.

Praktyki zawodowe po I roku studiów realizowane są w okresie wakacyjnym. Na II i III roku studiów praktyka realizowana jest śródsemestralnie i w okresie wakacyjnym. 

Kształcenie praktyczne w ramach studiów I stopnia jest realizowane w formie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych, na podstawie planów semestralnych pod kierunkiem nauczycieli akademickich (zajęcia praktyczne) i opiekunów zatrudnionych w miejscu praktyki (praktyki zawodowe). Organizację praktyk regulują umowy/ porozumienia długoterminowe zawarte przez Uczelnię z Szpitalami o zasięgu regionalnym oraz placówkami POZ i krótkoterminowe zawierane indywidualnie przez studentów w miejscu zamieszkania.

Student na kierunku Pielęgniarstwo, aby przystąpić do realizacji zajęć praktycznych musi posiadać:

 • Aktualną książeczkę dla celów sanitarno-epidemiologicznych
 • Szczepienie przeciwko WZW typu B
 • Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)
 • Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC)
Praktyki

Perspektywy zatrudnienia

Ukończenie kierunku pielęgniarstwo to stabilna perspektywa zawodowa na krajowym i zagranicznym rynku pracy.

Potencjalne miejsca pracy po ukończeniu studiów i uzyskaniu prawa do wykonywania zawodu:

 • szpitale
 • placówkach POZ (Podstawowej Opieki Zdrowotnej)
 • ośrodkach pielęgniarskiej opieki domowej, środowiskej i szkolnej
 • żłobki
 • hospicja
Perspektywy zatrudnienia

Przykładowe przedmioty realizowane na kierunku pielęgniarstwo

Przedmioty zaliczane do:

 • nauk podstawowych to np. anatomia, fizjologia, patologia 
 • nauk społecznych i humanistycznych to np. psychologia, socjologia, j. angielski
 • nauk z zakresu podstaw opieki pielęgniarskiej to np. podstawy pielęgniarstwa, zakażenia szpitalne
 • nauk w zakresie opieki specjalistycznej to np. pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne, chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne, neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne, anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia 

Baza dydaktyczna

Nasi Studenci uczą się w nowocześnie wyposażonych laboratoriach i pracowniach. Na kierunku pielęgniarstwo studenci uczą się w nowoczesnym Monoproflowym Centrum Symulacji Medycznej ANS w Lesznie. Zachęcamy do obejrzenia.

« więcej informacji o laboratoriach »

 

Kampus Akademicki

W skład naszego kampusu akademickiego wchodzą: Budynek Główny, Aula Comeniana, Biblioteka Uczelniana oraz Dom Studencki "Komenik".

« zamieszkaj w naszym Domu Studenckim »

Dlaczego warto wybrać ANS w Lesznie?

DODATKOWE KORZYŚCI: Nasi absolwenci potrafią założyć i prowadzić własną działalność gospodarczą oraz pozyskać zewnętrzne źródła jej finansowania.

STYPENDIA: Uczelnia oferuje wiele rodzajów stypendiów. (więcej o stypendiach)

ERASMUS: Studenci mogą skorzystać z realizowania programu studiów lub praktyk za granicą. (więcej o wyjazdach zagranicznych)

WSPÓŁPRACA: Uczelnia współpracuje z wieloma firmami z regionu leszczyńskiego. 

PRAKTYKI: ANS = praktyka. Tym różnimy się od uniwersytetów. Stawiamy na praktyczne przygotowanie do pracy w zawodzie. Nasi Studenci pewnym krokiem wchodzą na rynek pracy.

DOSTĘPNOŚĆ: Uczelnia realizuje działania na rzecz dostępności dla osób z niepełnosprawnością. (więcej informacji w deklaracji dostępności)

Dlaczego warto wybrać ANS w Lesznie?

Opłaty

STUDIA STACJONARNE

Studia stacjonarne na kierunku pielęgniarstwo są BEZPŁATNE. Jedyny koszt, jaki ponosisz to opłata rekrutacyjna. Dokonujesz jej już na etapie zapisu na studia w systemie rekrutacyjnym. Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł.

 

« więcej informacji o opłatach »

Opłaty