Facebook PWSZ na Instagramie PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Akademii Nauk Stosowanych im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

Akademia Nauk Stosowanych im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej ansleszno.pl.

 • Data publikacji strony internetowej: 2019-12-04
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-26

Deklaracja powstała w oparciu o samoocenę oraz raport po audycie dostępności cyfrowej i architektonicznej, który odbył się w 2023 roku. 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • nie wszystkie zamieszczane fotorelacje mają do każdego zdjęcia tekst alternatywny, a jedynie zbiorczą informację jakiej tematyki dotyczą fotografie;
 • brak w części filmów tłumaczeń na Polski Język Migowy dla osób głuchych oraz brak audiodeskrypcji dla osób z niepełnosprawnością wzroku;
 • linki prowadzące do materiałów na innych stronach/podstronach nie zawierają treści tekstowej, którą mogą odczytać programy dla niepełnosprawnych;
 • część dokumentów jest dostępna tylko w jednym w formacie;
 • strona nie zawiera właściwej hierarchii nagłówkowej oraz wyróżnienia dla regionu (sekcji) wyszukiwania;
 • w systemie Windows przy użyciu czytników Jaws oraz NVDA na stronie istnieją dwa przyciski otwierające menu dostępności: “Otwórz menu dostępności” oraz “Menu dostępności”;
 • strona nie posiada natomiast wyróżnienia dla regionu (sekcji) wyszukiwania;
 • typ pola tekstowego wyszukiwarki nie jest prawidłowo oznaczony;
 • brak możliwości intuicyjnego zamknięcia otwartego menu i podmenu (np. “O uczelni”, “Dla studentów”) przy użyciu klawiatury;
 • brak możliwości zatrzymania sliderów znajdujących się na stronie;
 • użytkownicy korzystający z czytników ekranu nie są w stanie zapoznać się z rolą przycisku “Kontrast” ani jego stanem;
 • region przycisków dostępności nosi nazwę “Quick accessibility menu” (zawsze w języku angielskim).

Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

 • pochodzą z różnych źródeł;
 • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji;
 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Akademia Nauk Stosowanych w Lesznie dokłada jednak wszelkich starań wszelkie kwestie wiązane z zapewnieniem dostępności, o ile jest to możliwe, były poprawiane i dostępne cyfrowo dla jak najszerszego grona odbiorców serwisu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2023-03-30
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:2024-03-26

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz raport po audycie architektonicznym i cyfrowym. 

Skróty klawiszowe służące do przemieszczania się po elementach strony

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:

 • zmiana wielkości czcionki,
 • zmiana kontrastu.

Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą standardowych skrótów klawiszy TAB, SHIFT+TAB, ENTER. [CTRL] -u uruchamia zaawansowany panel umożliwiający: nawigację klawiaturą, odczytywanie głosowe tekstów, zmianę kontrastu, podświetlenie linków, powiększenie tekstu, zwiększenie odstępów, zmianę fontów na przyjazne dysflektyką, powiększenie kursora, nawigację po stronie po nagłówkach.

Graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony. Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy: Firefox, Chrome, Internet Explorer:

 • [CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
 • [CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok
 • [CTRL] oraz [0] aby przywrócić pierwotny widok

W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności.

Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają wszelkich starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności. Dokładamy wszelkich starań by zdjęcia zawarte w serwisie posiadały zdefiniowane alternatywne opisy, aby ich treść była zrozumiała dla osób niewidomych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada koordynator dostępności: Natalia Szymanowska

E-mail: dostepnosc@ansleszno.pl

Telefon: 65 525 01 49

Każdy ma prawo zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich na stronie: złożenie wniosku do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Główny, ul. Adama Mickiewicza 5, 64-100 Leszno

Do budynku prowadzą dwa wejścia. Wejście główne znajduje się od ul. Mickiewicza i nie jest ono dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Poręcze prowadzące do wejścia głównego oznaczone w alfabecie brajla, informacja wizualna o możliwości wejścia do budynku z psem asystującym. Wejście do budynku jest łatwe do odnalezienia i urządzone w sposób przewidywalny, bez przeszkód (można je uznać za dostępne dla OzN wzroku).

Wejście dostosowane, posiadające zadaszoną pochylnie oraz obustronne poręcze znajduje się z tyłu budynku, od ul. Cichej. Przy tylnym wejściu umieszczony jest domofon, przez który można poprosić portiernię o pomoc w dostaniu się na poszczególne piętra. Za budynkiem uczelni (od ul. Cichej) jest zlokalizowany parking z 2 miejscami dla osób z niepełnosprawnościami.

Portiernia i szatnia jest łatwa do odnalezienia i jest dostosowana do osób z niepełnosprawnościami. Portiernia wyposażona w pętlę indukcyjną. Na każdym piętrze znajduje się toaleta przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami, oznakowana kontrastową tabliczką w alfabecie brajla. Korytarze w budynku mają odpowiednią szerokość. Materiały wykończeniowe ścian nie odbijają światła. Zastosowano listwy przypodłogowe jako element kontrastujący. Budynek posiada windę.

Do budynku można wejść z psem przewodnikiem. Wszystkie przeszklenia znajdujące się w budynku są oznaczone pasami kontrastującymi kolorystycznie z tłem. W budynku zostały zastosowane procedury ewakuacji w stosunku do osób z niepełnosprawnościami. W budynku znajduje się dźwiękowy oraz świetlny system powiadamiania alarmowego. W budynku znajduje się sprzęt do ewakuacji osób z niepełnosprawnościami (krzesła ewakuacyjne). Przed drzwiami ewakuacyjnymi brak kratek, wycieraczek, skrobaczek lub innych elementów wystających powyżej poziomu nawierzchni. Budynek posiada informację na temat rozkładu pomieszczeń w sposób wizualny. W budynku znajdują się pętle indukcyjne, wspomagające słyszenie. Pomieszczenia sekretariatów wyposażone w pętle indukcyjną, bez przestrzeni manewrowej, lady obniżone, miejsce dobrze oświetlone.

W budynku znajduje się wypożyczalnia sprzętu specjalistycznego prowadzona przez Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami. Pomieszczeniem wyposażonym w sprzęt dla osób z niepełnosprawnościami jest pokój 319 - Biuro Pełnomocnika Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnością. 

Aula Comeniana, ul. Adama Mickiewicza 5, 64-100 Leszno

Aula przylega bezpośrednio do budynku głównego i połączona jest za pomocą pasażu. Wejście główne (dostępne dla wszystkich użytkowników) znajduje się od strony ul. Adama Mickiewicza. Wejście oznaczone kontraktującą tabliczką w alfabecie brajla.

Możliwe jest także przejście do auli bezpośrednio z budynku głównego. Ciąg pieszy prowadzący do wejścia głównego jest bez nierówności, uskoków i zmian poziomów. Wejście jest dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Od strony budynku głównego do auli prowadzi szeroki korytarz oraz schody wewnętrzne – pięć stopni wyposażonych w obustronne poręcze, wraz z towarzyszącym im podnośnikiem pionowym umożliwiającym wjazd dla osób z niepełnosprawnościami.

Do budynku można wejść z psem przewodnikiem. Toalety w budynku są przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. W toalecie znajduje się przewijak. Korytarze w budynku mają odpowiednią szerokość. Aula jest dostępna dla wszystkich użytkowników. Wyznaczona została w niej przestrzeń dla użytkowników na wózkach. Przeszklenia znajdujące się w budynku są oznaczone pasami kontrastującymi kolorystycznie z tłem. W budynku zostały zastosowane procedury ewakuacji w stosunku do osób z niepełnosprawnościami. W budynku znajduje się dźwiękowy oraz świetlny system powiadamiania alarmowego. Budynek posiada informację na temat rozkładu pomieszczeń w sposób wizualny. W budynku nie ma pętli indukcyjnych, ani innych urządzeń wspomagających słyszenie.

Biblioteka, ul. Opalińskich 1, 64-100 Leszno

Wejście do biblioteki jest łatwe do odnalezienia i urządzone w sposób przewidywalny, bez przeszkód. Budynek jest czytelnie oznakowany. Dostęp zapewniają schody terenowe i pochylnia. Pochylnia posiada krawężniki, zabezpieczające przez zsunięciem się kół wózka. Pochwyty zamontowano  na odpowiednich wysokościach i w odpowiednim odstępie.

Przy budynku nie znajduje się miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnościami. Na chodniku prowadzącym z parkingu z tyłu biblioteki do wejścia głównego biblioteki występują namalowane "koperty" na nawierzchni chodnika. Miejsce parkingowe jest blisko wejścia, bez wysokich krawężników. Recepcja znajduje się w najbliższym sąsiedztwie wejścia głównego i jest dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami. Szatnia samoobsługowa jest dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami. Ściany i podłogi w budynku są ze sobą dobrze skontrastowane. Wszystkie przeszklenia znajdujące się w budynku są oznaczone pasami kontrastującymi kolorystycznie z tłem. W budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami. Budynek posiada windę.

Do budynku można wejść z psem przewodnikiem. W budynku nie zostały zastosowane procedury ewakuacji w stosunku do osób z niepełnosprawnościami. Budynek posiada informację na temat rozkładu pomieszczeń w sposób wizualny.

W budynku znajduje się pętla indukcyjna, wspomagająca słyszenie. W budynku nie ma oznaczenia w alfabecie brajla. W Bibliotece znajduje się sprzęt specjalistyczny dla osób ze szczególnymi potrzebami tj. wizualizer, powiększalnik, słuchawki wygłuszające.

Dom Studencki "Komenik", ul. Opalińskich 1, 64-100 Leszno

Dom Studencki usytuowany jest w pobliżu Uczelni oraz Biblioteki. Wejście do budynku jest łatwe do odnalezienia i urządzone w sposób przewidywalny, bez przeszkód. Budynek jest czytelnie oznakowany (kontrastowy piktogram w alfabecie brajla). Drzwi wejściowe zostały wyposażone w tabliczkę informacyjną oraz w alfabecie Braille'a mówiącą o funkcji budynku. Budynek posiada na zewnętrz pochylnię dla osób z niepełnosprawnością ruchową oraz windę wewnętrzną. Do budynku można wejść z psem przewodnikiem.

Dom Studencki „Komenik” dysponuje dwoma pokojami jednoosobowymi z łazienkami przystosowanymi dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Ponadto na parterze i pierwszym piętrze przygotowano dodatkowe ogólnodostępne łazienki dostosowane dla osób z niepełnosprawnością. Jedna z nich wyposażona w system, powiadamiania. Materiały zastosowane do wykończenia ścian i posadzek nie odbijają światła, ponadto ściany i podłogi są ze sobą skontrastowane. Wszystkie drzwi wewnętrzne posiadają co najmniej 0.9 m szerokości i 2,00 wysokości. Skrzydła drzwi, wykonane z przeźroczystej tafli, są oznakowane zgodni z wytycznymi. Drzwi w budynku nie posiadają progów powyżej 2 cm. Budynek nie posiada informacji na temat rozkładu pomieszczeń w sposób wizualny.

Portiernia wyposażona w pętle indukcyjną. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Dla podniesienia bezpieczeństwa mieszkańców obiekt wyposażony jest w instalację sygnalizacji przeciwpożarowej, dźwiękowy system ostrzegania i monitoring.

Zgodnie z obowiązującym Regulaminem studenta z niepełnosprawnością ubiegającego się o przyznanie prawa do zakwaterowanie w DS obowiązują te same zasady i terminy co pozostałych studentów ANS w Lesznie, przy czym orzeczenie o stopniu niepełnosprawności jest jednym z kryteriów, działających na korzyść studenta, stosowanych przez komisję stypendialną przy przydziale miejsc w momencie, gdy liczba podań jest większa niż liczba miejsc.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna:

Zapewniona jest możliwość komunikacji z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się: poczta elektroniczna, komunikator internetowy, formularze na stronie internetowej, zapewnienie usługi dostępu do tłumacza języka migowego (na wniosek).

Informacje o uczelni w języku migowym dostępna na stronie: informacja o uczelni w języku migowym

Informacje o ANS w Lesznie w tekście łatwym do czytania dostępna na stronie: informacja o uczelni w tekście łatwym