Facebook PWSZ na Instagramie PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Zasady rekrutacji na studia I stopnia (licencjackie, inżynierskie) i jednolite studia magisterskie

Biuro Rekrutacji

ul. Adama Mickiewicza 5, 64-100 Leszno
parter, pokój 131

tel. 65 525 01 12
adres e-mail: rekrutacja@ansleszno.pl

 

Na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie może być przyjęta osoba, która posiada:

1)  świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w przepisach ustawy o systemie oświaty,

2)  świadectwo lub inny dokument uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst. jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1915 z późn. zm.)

3)  świadectwo i inny dokument lub dyplom, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy, o której mowa w pkt 2,

4)  świadectwo lub dyplom uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z umową bilateralną o wzajemnym uznawaniu wykształcenia,

5)  świadectwo lub inny dokument uznany za równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości na podstawie przepisów ustawy.

Podstawą przy ubieganiu się o przyjęcie kandydata na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie jest::

- posiadanie świadectwa dojrzałości,
- załączenie kompletu dokumentów w wyznaczonych terminach,
- dokonanie wpłaty opłaty rekrutacyjnej.

O przyjęciu na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych decyduje miejsce kandydata na liście rankingowej sporządzonej na podstawie kolejności składanych dokumentów.

Dokumenty są przyjmowane do wyczerpania limitu miejsc.

 

*Zmiana nazwy Uczelni nie ma wpływu na moc obowiązującą wewnętrznych aktów prawnych.

 

Pliki do pobrania