Facebook PWSZ na Instagramie PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Kierunek Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Dlaczego warto studiować pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną?

Jeśli swoją przyszłość wiążesz z pracą jako nauczyciel w przedszkolu lub młodszych klasach szkoły podstawowej, to jedyną drogą by to zrealizować, jest ukończenie studiów na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.

Zawód nauczyciela wymaga szczególnych predyspozycji, w tym pasji, ciekawości świata, zdolności komunikacyjnych. Jeżeli w powyższym opisie odnajdujesz siebie, to studia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna są doskonałym wyborem. W trakcie studiów przygotujesz się do zawodu pod względem merytorycznym i metodycznym.

Jeśli nadal zastanawiasz się czy warto studiować pedagogikę, a czujesz, że świetnie odnajdziesz się w pracy z dziećmi, to odpowiadamy - WARTO!

O kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna...

Możesz podjąć studia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, jeśli masz zdany egzamin maturalny. Są to studia jednolite magisterskie, które trwają 5 lat i kończysz je uzyskując tytuł magistra.

Na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna zdobędziesz wiedzę pedagogiczną, historyczną, filozoficzną, socjologiczną i psychologiczną oraz zaawansowaną wiedzę zawodową niezbędną do podejmowania różnorodnych działań, w tym rozumienia i interpretowania rzeczywistości społecznej w zakresie procesów kształcenia, wychowania i opieki. Podczas studiów przygotujesz się do roli nauczyciela: w przedszkolu, w szkole podstawowej (kl. I-III) oraz  w innych placówkach oświatowych.

Podczas studiów zdobędziesz umiejętności planowania, organizowania i prowadzenia pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz opiekuńczej i pomocowej. Praktyczne formy zajęć przygotują Cię do korzystania z rozwiniętych umiejętności interpersonalnych i kompetencji komunikacyjnych oraz warsztatowych, które są niezbędne w pracy pedagogicznej, projektowaniu własnej drogi zawodowej w oparciu o krytyczną ocenę posiadanej wiedzy i umiejętności oraz ukierunkowywaniu podopiecznych w zakresie uczenia się przez całe życie.

Nasz absolwent jest przygotowany do wykorzystywania metody projektu oraz stosowania zaawansowanych technologii informacyjno-komunikacyjnych w pracy pedagogicznej. Absolwenta kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna cechuje umiejętność rozwiązywania złożonych i nietypowych problemów oraz wykonywania różnorodnych zadań, również w warunkach nie w pełni przewidywalnych,  a także gotowość do  samodzielnego podejmowania decyzji, doskonalenia, odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych oraz wypełniania zobowiązań społecznych.

Studia są studiami przygotowującymi do wykonywania zawodu nauczyciela (nauczyciela przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej – klasy I-III szkoły podstawowej) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (tekst jedn. Dz.U. z 2021r. poz.890 z późniejszymi zmianami z dnia 6 września 2022 r., Dz. U. poz.1872).

Studia mają charakter praktyczny, co oznacza, że co najmniej połowa zajęć prowadzona jest w formie ćwiczeniowo-warsztatowej. Dzięki temu już od początku studiów będziesz zdobywać umiejętności niezbędne w przyszłej pracy zawodowej. W programie studiów dużą rolę odgrywają warsztaty zawodoznawcze, praktyka zawodowa oraz współpraca z lokalnymi instytucjami zajmującymi się pracą z dziećmi w różnym wieku.

 

« poznaj szczegółowe informacje na temat kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna »

 

 

O kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna...

Praktyki

Studenci odbywają praktyki zawodowe, które trwają 550 godzin.

Celem praktyk zawodowych jest:

 • zapoznanie z organizacją pracy przedszkola, szkoły, placówek systemu oświaty, w tym placówki oświatowo-wychowawczej, poradni psychologiczno-pedagogicznej,
 • warsztatem pracy nauczyciela,
 •  formami i metodami nauczania i wychowania,
 • umożliwienie studentowi kształtowania i rozwoju umiejętności dydaktyczno-wychowawczych w bezpośrednim kontakcie z uczniami, a także weryfikacji własnych predyspozycji do wykonywania zawodu nauczyciela.

Przykładowe miejsca praktyk: przedszkola, szkoły podstawowe, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, żłobki i kluby malucha.

Student realizuje praktykę ogólnopedagogiczną oraz wychowawczo-dydaktyczną w formie praktyki śródrocznej powiązanej z przedmiotem Pedagogiczne warsztaty zawodoznawcze podczas I i II semestru studiów. Realizacja praktyk śródrocznych pozostaje w ścisłej korelacji z zajęciami teoretycznymi oraz metodycznymi. Praktyki śródroczne są realizowane jako osobne zajęcia prowadzone przez nauczycieli akademickich oraz inne osoby będące nauczycielami przedszkoli lub szkół, z którymi uczelnia zawarła umowy. Praktyki te są realizowane w uczelni, w szkole ćwiczeń oraz innych placówkach. Student realizuje także praktykę ciągłą i ciągłą metodyczną skorelowaną z przedmiotami uwzględnionymi w planie studiów podczas semestru: IV (75 godzin), VI (100 godzin), VIII (125 godzin), X (100 godzin). Na czas realizacji praktyki ciągłej przewidziana jest przerwa w zajęciach dydaktycznych.

Praktyki

Perspektywy zatrudnienia

Absolwenci kierunku mogą znaleźć zatrudnienie jako:

 • nauczyciel wychowania przedszkolnego,

 • nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej (w klasach I-III szkoły podstawowej).

 

Perspektywy zatrudnienia

Przykładowe przedmioty prowadzone na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

 • Psychologia ogólna
 • Pedagogika dziecka
 • Strategie i style uczenia się
 • Zaburzenia rozwoju i zachowania dziecka
 • Warsztat zabawy
 • Edukacja zdrowotna
 • Pedagogika czasu wolnego
 • Instytucje opieki, wychowania i pomocy rodzinie
 • Umiejętności interpersonalne
 • Kompetencje polonistyczne / matematyczne / przyrodnicze / muzyczne nauczyciela.
Przykładowe przedmioty prowadzone na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Baza dydaktyczna

Nasi Studenci uczą się w nowocześnie wyposażonych laboratoriach i pracowniach. Zachęcamy, aby obejrzeć je wszystkie.

« więcej informacji o laboratoriach »

 

Kampus Akademicki

W skład naszego kampusu akademickiego wchodzą: Budynek Główny, Aula Comeniana, Biblioteka Uczelniana oraz Dom Studencki "Komenik".

« zamieszkaj w naszym Domu Studenckim »

Dlaczego warto wybrać ANS w Lesznie?

DODATKOWE KORZYŚCI: Nasi absolwenci potrafią założyć i prowadzić własną działalność gospodarczą oraz pozyskać zewnętrzne źródła jej finansowania.

STYPENDIA: Uczelnia oferuje wiele rodzajów stypendiów. (więcej o stypendiach)

ERASMUS: Studenci mogą skorzystać z realizowania programu studiów lub praktyk za granicą. (więcej o wyjazdach zagranicznych)

WSPÓŁPRACA: Uczelnia współpracuje z wieloma firmami z regionu leszczyńskiego. 

PRAKTYKI: ANS = praktyka. Tym różnimy się od uniwersytetów. Stawiamy na praktyczne przygotowanie do pracy w zawodzie. Nasi Studenci pewnym krokiem wchodzą na rynek pracy.

DOSTĘPNOŚĆ: Uczelnia realizuje działania na rzecz dostępności dla osób z niepełnosprawnością. (więcej informacji w deklaracji dostępności)

Dlaczego warto wybrać ANS w Lesznie?

Opłaty

STUDIA STACJONARNE

Studia stacjonarne na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna są BEZPŁATNE. Jedyny koszt, jaki ponosisz to opłata rekrutacyjna. Dokonujesz jej już na etapie zapisu na studia w systemie rekrutacyjnym. Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł.

 

« więcej informacji o opłatach »

Opłaty