Facebook PWSZ na Instagramie PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Prorektor ds. studentów - dr Dorota Sipińska, prof. ANS

Urodzona w Lesznie. Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki.  

Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Stopień doktora uzyskała w Zakładzie Dydaktyki Ogólnej, Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu na podstawie rozprawy Kompetencje nauczyciela w realizacji zadań edukacyjnych. Stan postulowany i obecny. 

Zdjęcie portretowe Pani Prorektor ds. Studenckich dr Doroty Sipińskiej, prof. ANS w todze prorektorskiej

Przebieg pracy zawodowej:

 • Studium Nauczycielskie w Lesznie,
 • Kolegium Nauczycielskie w Lesznie,
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. J.A. Komeńskiego w Lesznie,
 • Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu,
 • Wydział Pedagogiczno – Artystyczny w Kaliszu.

Funkcje pełnione w okresie pracy zawodowej:

 • kierownik specjalności kierunku edukacja wczesnoszkolna w Kolegium Nauczycielskim w Lesznie,
 • główny  specjalista ds. nauczania w PWSZ w Lesznie,
 • kierownik  praktyk zawodowych w Instytucie Pedagogicznym (dawniej Instytut Nauk Edukacyjnych),
 • kierownik zakładu pedagogiki i zastępca Dyrektora Instytutu Pedagogicznego.

Doskonalenie zawodowe (studia podyplomowe i warsztaty):

 • Podyplomowe Studia Filozofii i Religioznawstwa, Uniwersytet im. 
  A. Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Filozofii 
 • Podyplomowe Studia w zakresie Polityki i Zarządu lokalnego, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Socjologii 
 • Warsztaty w zakresie socjoterapii – Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie.
 • Warsztaty „Reguły i dyscyplina” prowadzone przez dr Tony ten Veen 
  i dr Dot van Benthem ze Stichting Schooladviescentrum z Utrechtu, zorganizowane przez  Instytut Psychologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu.
 • Program „Nowa Szkoła” – Edukator Nowej Szkoły w Kolegiach – Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie. 
  Udział w Programie  finansowanym z funduszy Unii Europejskiej (Phare), w ramach kontraktu SMART (Strategic Measures for Achieving Reform Targets) PL9512/01 realizowanego przez Konsorcjum Brunel University (UK) i Instytut Badań Edukacyjnych. Pełniła rolę Specjalisty Krajowego  w komponencie 04 - Osiąganie Wysokiej Jakości w Kształceniu Nauczycieli. Wizyta studyjna w Wielkiej Brytanii na zaproszenie Uniwersytetu Brunel  w Londynie, w programie wizytowanie i hospitowanie zajęć w szkołach powszechnych (m.in. w Kings Court First School, Manorcroft Primery School, Lampton School, Oxford College, Windsor College). Udział w seminariach i warsztatach organizowanych w trakcie wizyty studyjnej.
  Udział w projektach współfinansowanych z  Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Piśmiennictwo:

 • Opracowanie haseł tematycznych do Encyklopedii Pedagogicznej XXI wieku, pod red. nauk. Tadeusza Pilcha, (2004 - 2010), tomy: II, III, IV, V, VI, VII, Suplement; hasła tematyczne: Interakcjonizm symboliczny. Metoda biograficzna. Naród. Państwo. Socjalizacja. Socjologia wychowania. Świadomość społeczna. Życie społeczne. Ład społeczny. Ideologia.
 • Publikacje wydane przez PWSZ w Lesznie: 
  Socjalizacja w kategoriach wieku społecznego. Standaryzacja socjalizacji inkluzyjnej. Dzieciństwo i młodość. Przewodnik i teksty do ćwiczeń z socjologii wychowania, Leszno 2010; 
  Socjalizacja w kategoriach wieku społecznego. Standaryzacja socjalizacji inkluzyjnej. Dorosłość i starość. Przewodnik i teksty do ćwiczeń z socjologii wychowania, Leszno 2011.
 • artykuły w czasopismach i rozdziały w publikacjach zwartych na temat kompetencji zawodowych.
  Dorobek naukowy związany jest z problematyką dotyczącą procesu kształcenia nauczycieli, pedagogów i wychowawców (w obszarze nauk: pedagogika, pedeutologia, socjologia wychowania, socjologia edukacji, filozofia edukacji).

Odznaczenia państwowe i resortowe:

 • Srebrny Krzyż Zasługi
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej
 • Medal Srebrny za Długoletnią Służbę
 • Członek Leszczyńskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk