Facebook PWSZ na Instagramie PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

ECTS

Zasady organizacji studiów w systemie ECTS
 1. punkty przyporządkowane są wszystkim przedmiotom występującym w planie studiów poza zajęciami z przysposobienia bibliotecznego i szkoleniami bhp,
 2. punkty przyporządkowane są przedmiotom, a nie poszczególnym formom zajęć z tych przedmiotów, takim jak: ćwiczenia, zajęcia laboratoryjne lub projektowe i przyznawane dopiero wtedy, kiedy zostaną zaliczone wszystkie zajęcia wchodzące w zakres danego przedmiotu, w danym semestrze,
 3. przyporządkowanie punktów części przedmiotu stosuje się tylko wówczas, gdy przedmiot trwa dłużej niż jeden semestr,
 4. liczba punktów przyporządkowana przedmiotowi jest liczbą całkowitą,
 5. liczba punktów przyporządkowanych przedmiotom każdego semestru studiów wynosi 30,
 6. w systemie ECTS wyróżnia się dwa pojęcia: zaliczenie bieżącego semestru oraz rejestracja na następny semestr studiów.

Aby zaliczyć dany semestr studiów należy „zdobyć” 30 punktów. Jest to „plan maksimum”. Innymi słowy, warunkiem zaliczenia semestru, jest uzyskanie oceny, co najmniej dostatecznej ze wszystkich zajęć przewidzianych w planie studiów. Jeśli student ma mieć zaliczony semestr, musi zaliczyć na ocenę pozytywną wszystkie przedmioty.

Rejestracja to „plan minimum”. Nie oznacza jeszcze zaliczenia semestru. Warunkiem rejestracji na następny semestr jest:

 • uzyskanie minimum (30 k - 12) punktów, gdzie k - oznacza liczbę semestrów, jaka upłynęła od rozpoczęcia studiów,
 • zaliczenie przedmiotów występujących w planie studiów z opóźnieniem nie większym niż jeden rok,
 • zaliczenie przedmiotów, które uchwałą Senatu warunkują możliwość studiowania przedmiotów występujących w semestrze, na jaki student jest rejestrowany:
  • Instytut Politechniczny
  • Instytut Pedagogiczny
  • Instytut Lingwistyki Stosowanej
  • Instytut Zdrowia i Kultury Fizycznej
  • Instytut Gospodarki
 • złożenie indeksu i karty okresowych osiągnięć studenta do rejestracji na kolejny semestr.

Przykład: ile musi student zdobyć punktów, aby być zarejestrowany na semestr drugi? Odpowiedź brzmi 30x1-12 = 18 punktów, a na semestr trzeci?, trzeba uzyskać 30x2-12=48 punktów, a na piąty? trzeba uzyskać 30x4-12=108 punktów.

Student, który nie spełnia warunków rejestracji na kolejny semestr, zostaje skreślony z listy studentów. Wobec powyższego: jeśli na pierwszym semestrze student nie uzyska wymaganego minimum punktów, to opuszcza mury uczelni bez możliwości powrotu (chyba że ponownie podda się procedurze rekrutacyjnej). Dla studentów studiujących rok wyżej istnieje tzw. "furtka", a mianowicie, student, który został skreślony z listy studentów po uzyskaniu rejestracji na co najmniej drugi semestr, ma prawo wznowić studia. Decyzję o wznowieniu studiów - na pisemny wniosek studenta - podejmuje rektor lub upoważniony przez rektora prorektor właściwy ds. studiów. W przypadku wznowienia studiów, wartość parametru k - w systemie punktowym ECTS - jest równa liczbie zaliczonych semestrów.

Powtarzanie przedmiotów

 1. powtarzanie przedmiotu jest konieczne jeśli student nie zaliczy którejkolwiek z form zajęć danego przedmiotu,
 2. student, który nie zaliczył przedmiotu w danym semestrze, może wystąpić o wyrażenie zgody na powtarzanie niezaliczonego przedmiotu i jest zobowiązany do jego zaliczenia z opóźnieniem nie większym niż jeden rok. W uzasadnionych przypadkach prorektor właściwy ds. studiów może wprowadzić dłuższy okres zaliczenia,
 3. powtarzanie przedmiotu może być realizowane podczas kontynuowania nauki na kolejnym semestrze studiów (gdy student spełnia warunki rejestracji),
 4. przedmioty zaliczone uprzednio z oceną co najmniej dostateczną, mogą być przepisane jedynie przez prowadzącego dany przedmiot.