PWSZ na Facebooku PWSZ na Instagramie PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

O stypendiach...

Świadczenia dla studentów – rodzaje świadczeń i ich wysokość

1.STYPENDIUM SOCJALNE

Stypendium socjalne może być przyznane studentowi, którego dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 1050,00 zł netto miesięcznie.

a) Wysokość stypendium socjalnego w zależności od przedziału dochodu netto na osobę w rodzinie:

§  miesięczny dochód na osobę w rodzinie netto 0,00 - 250,00 zł - stypendium 1400,00 zł.

§  miesięczny dochód na osobę w rodzinie netto 250,01 - 500,00 zł - stypendium 1200,00 zł.

§  miesięczny dochód na osobę w rodzinie netto 500,01 - 750,00 zł – stypendium 1000,00 zł.

§  miesięczny dochód na osobę w rodzinie netto 750,01 - 1050,00 zł – stypendium 800,00 zł.

 b) Zwiększone stypendium socjalne ( tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach) w zależności od przedziału dochodu netto na osobę w rodzinie:

§  miesięczny dochód na osobę w rodzinie netto 0,00 - 250,00 zł - stypendium 1600,00 zł.

§  miesięczny dochód na osobę w rodzinie netto 250,01 - 500,00 zł - stypendium 1400,00 zł.

§  miesięczny dochód na osobę w rodzinie netto 500,01 - 750,00 zł - stypendium 1200,00 zł.

§  miesięczny dochód na osobę w rodzinie netto 750,01 - 1050,00 zł – stypendium 1000,00 zł.

 2. STYPENDIUM DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI 

§  wynosi 1000,00 zł miesięcznie.

3. STYPENDIUM REKTORA

 Liczba uzyskanych punktów:                    Kwota stypendium:

100 i powyżej                                    800 zł
od 80 do 99                                       700 zł
od 60 do 79                                       600 zł
od 40 do 59                                       500 zł
od 30 do 39                                       400 zł     
 

4. ZAPOMOGA

Zapomoga stanowi jednorazowe świadczenie dla studentów, którzy znaleźli się w przejściowej trudnej sytuacji życiowej.

Ustala się:

maksymalną wysokość zapomogi - 3000 zł (w szczególnych przypadkach).
minimalną wysokość zapomogi - 300 zł.

_____________________________________________________________________________________________

Regulamin świadczeń dla studentów Akademii Nauk Stosowanych im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie - pobierz

_____________________________________________________________________________________________

Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (t.j. DZ.U. z 2022 r., poz.574 z późn. zm.) wprowadza w zakresie pomocy materialnej między innymi następujące zapisy:

Art. 88 ust. 4

Rektor albo komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna odmawia przyznania stypendium socjalnego studentowi, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, jeżeli nie dołączy do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny.

Art. 88 ust. 5

Rektor albo komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna może przyznać studentowi stypendium socjalne w przypadku, o którym mowa w ust. 4., jeżeli przyczyny niedołączenia do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i rodziny studenta były uzasadnione oraz student udokumentował źródła utrzymania rodziny.

Art. 93 ust. 4-8
Łączny okres, przez który przysługują świadczenia, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1–4 i art. 359 ust. 1, wynosi 12 semestrów, bez względu na ich pobieranie przez studenta, z zastrzeżeniem że w ramach tego okresu świadczenia przysługują na studiach:

1) pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez 9 semestrów;

2) drugiego stopnia – nie dłużej niż przez 7 semestrów.

Łączny okres, o którym mowa w ust. 4, jest dłuższy o 2 semestry w przypadku, gdy student podjął jednolite studia magisterskie, których czas trwania określony w przepisach prawa wynosi 11 albo 12 semestrów.

Do okresu, o którym mowa w ust. 4 i 5, wlicza się wszystkie rozpoczęte przez studenta semestry na studiach, o których mowa w ust. 1, w tym semestry przypadające w okresie korzystania z urlopów, o których mowa w art. 85 ust. 1 pkt 3, z wyjątkiem semestrów na kolejnych studiach pierwszego stopnia rozpoczętych lub kontynuowanych po uzyskaniu pierwszego tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego. W przypadku kształcenia się na kilku kierunkach studiów semestry odbywane równocześnie traktuje się jako jeden semestr.

W przypadku gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, świadczenie, o którym mowa w art. 86 ust. 1 pkt 2, przysługuje przez dodatkowy okres 12 semestrów. Przepisy ust. 4 i 6 stosuje się odpowiednio.

Przepisy ust. 1–7 stosuje się odpowiednio do studentów, którzy kształcili się lub uzyskali tytuły zawodowe za granicą.