Facebook PWSZ na Instagramie PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

O stypendiach...

Świadczenia dla studentów – rodzaje świadczeń i ich wysokość

 

1. Stypendium socjalne

Stypendium socjalne może być przyznane studentowi, którego dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 1294,40 zł netto miesięcznie.

Wysokość:

* stypendium socjalnego w zależności od przedziału dochodu netto na osobę w rodzinie:

a)      miesięczny dochód na osobę w rodzinie netto 0,00 - 250,00 zł - stypendium 1600,00 zł.

b)     miesięczny dochód na osobę w rodzinie netto 250,01 - 500,00 zł - stypendium 1400,00 zł.

c)      miesięczny dochód na osobę w rodzinie netto 500,01 - 750,00 zł – stypendium 1200,00 zł

d)     miesięczny dochód na osobę w rodzinie netto 750,01 - 1000,00 zł – stypendium 1000,00zł.

e)      miesięczny dochód na osobę w rodzinie netto 1000,01 - 1294,40 zł – stypendium 800,00 zł

* zwiększone stypendium socjalne (tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach) w zależności od przedziału dochodu netto na osobę w rodzinie:

a)      miesięczny dochód na osobę w rodzinie netto 0,00 - 250,00 zł - stypendium 1800,00 zł.

b)     miesięczny dochód na osobę w rodzinie netto 250,01 - 500,00 zł - stypendium 1600,00 zł.

c)      miesięczny dochód na osobę w rodzinie netto 500,01 - 750,00 zł - stypendium 1400,00 zł.

d)     miesięczny dochód na osobę w rodzinie netto 750,01 - 1000,00 zł – stypendium 1200,00zł.

e)      miesięczny dochód na osobę w rodzinie netto 1000,01 - 1294,40 zł – stypendium 1000,00zł.

2. Stypendium dla osób niepełnosprawnych – wynosi 1000,00 zł miesięcznie.

3. Stypendium rektora

Liczba uzyskanych punktów:                Kwota stypendium:

* 100 i powyżej                                              900,00 zł

* od 80 do 99                                                  800,00 zł

* od 60 do 79                                                  700,00 zł

* od 40 do 59                                                  600,00 zł

* od 30 do 39                                                   500,00 zł      

4. Zapomoga

Zapomoga stanowi jednorazowe świadczenie dla studentów, którzy znaleźli się w przejściowej trudnej sytuacji życiowej.

Ustala się:

1) maksymalną wysokość zapomogi – 3000,00 zł (w szczególnych przypadkach).

2) minimalną wysokość zapomogi – 300,00 zł

____________________________________________________________________________________________

Regulamin świadczeń dla studentów Akademii Nauk Stosowanych im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie - pobierz

_____________________________________________________________________________________________

Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (t.j. DZ.U. z 2022 r., poz.574 z późn. zm.) wprowadza w zakresie pomocy materialnej między innymi następujące zapisy:

Art. 88 ust. 4

Rektor, komisja stypendialna albo odwoławcza komisja stypendialna odmawia przyznania stypendium socjalnego studentowi, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, jeżeli do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego nie dołączy wydanego przez ośrodek pomocy społecznej albo przez centrum usług społecznych zaświadczenia o korzystaniu w roku złożenia tego wniosku ze świadczeń z pomocy społecznej przez niego lub przez członków jego rodziny.

Art. 88 ust. 5

W przypadku gdy student, o którym mowa w ust. 4, lub członkowie jego rodziny nie korzystają ze świadczeń z pomocy społecznej, rektor, komisja stypendialna albo odwoławcza komisja stypendialna może przyznać temu studentowi stypendium socjalne, jeżeli udokumentował źródła utrzymania rodziny. 

Art. 93 ust. 4-8
Łączny okres, przez który przysługują świadczenia, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1–4 i art. 359 ust. 1, wynosi 12 semestrów, bez względu na ich pobieranie przez studenta, z zastrzeżeniem że w ramach tego okresu świadczenia przysługują na studiach:

1) pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez 9 semestrów;

2) drugiego stopnia – nie dłużej niż przez 7 semestrów.

Łączny okres, o którym mowa w ust. 4, jest dłuższy o 2 semestry w przypadku, gdy student podjął jednolite studia magisterskie, których czas trwania określony w przepisach prawa wynosi 11 albo 12 semestrów.

Do okresu, o którym mowa w ust. 4 i 5, wlicza się wszystkie rozpoczęte przez studenta semestry na studiach, o których mowa w ust. 1, w tym semestry przypadające w okresie korzystania z urlopów, o których mowa w art. 85 ust. 1 pkt 3, z wyjątkiem semestrów na kolejnych studiach pierwszego stopnia rozpoczętych lub kontynuowanych po uzyskaniu pierwszego tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego. W przypadku kształcenia się na kilku kierunkach studiów semestry odbywane równocześnie traktuje się jako jeden semestr.

W przypadku gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, świadczenie, o którym mowa w art. 86 ust. 1 pkt 2, przysługuje przez dodatkowy okres 12 semestrów. Przepisy ust. 4 i 6 stosuje się odpowiednio.

Przepisy ust. 1–7 stosuje się odpowiednio do studentów, którzy kształcili się lub uzyskali tytuły zawodowe za granicą.