PWSZ na Facebooku PWSZ na Instagramie PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Stypendium socjalne

 Stypendium socjalne

1. KIEDY I GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK?
Wnioski przyjmowane są w pokoju 314 (II piętro) w godz. 8:00-15:00.

2. JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK?
Wniosek o stypendium socjalne (załącznik nr 2) składa się z 5 stron, do wniosku należy dołączyć załączniki i dokumenty ułożone w kolejności zgodnej z wykazem członków rodziny (strona 2 wniosku). Wszystkie te osoby na stronie 5 wniosku dodatkowo składają podpis pod oświadczeniem (za dzieci niepełnoletnie podpisuje rodzic z dopiskiem „za moją córkę/syna)

Prosimy o wcześniejsze wykonanie kopii potrzebnych dokumentów, które nie są załączane w oryginale (tj. np. wyroki sądowe, akty urodzenia, umowy) oraz zabranie oryginału do wglądu.

W miarę możliwości prosimy o dwustronny wydruk wniosku.

Wnioski o stypendium socjalne składa się osobiście (bez osób towarzyszących).

Studenci składający równocześnie wnioski o inne świadczenie tj. stypendium rektora, stypendium dla osób niepełnosprawnych mogą złożyć je równocześnie.

Studenci ubiegający się o stypendium socjalne są zobowiązani do złożenia wniosków w terminach:

I termin do dnia 10 października (studenci II, III, IV roku),
II termin do dnia 20 października (studenci I roku).
Wnioski złożone po tych terminach w miarę posiadanych środków finansowych z budżetu państwa zostaną rozpatrzone od miesiąca, w którym zostały złożone.

3. DOKUMENTY
Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego - załącznik nr 2 do regulaminu.
Oświadczenie studenta o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka/ów rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, na który ustalane jest prawo do świadczenia - załącznik nr 3 do regulaminu.
Oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniem podatkiem dochodowym - załącznik nr 4 do regulaminu.
Oświadczenie studenta o prowadzeniu lub nie prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami, opiekunami prawnymi lub jednym z nich - załącznik nr 5 do regulaminu.
Wniosek o uwzględnienie utraty lub uzyskania dochodu – załącznik nr 6 lub 7 (tylko w przypadku zmiany sytuacji materialnej w rodzinie studenta).