Facebook PWSZ na Instagramie PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą - prof. dr hab. Maciej Pietrzak

 

•  geograf, ekolog krajobrazu, nauczyciel akademicki; ur. 28 lipca 1954 roku w rodzinie znanych lubońskich nauczycieli

•  1973 – matura w V Liceum Ogólnokształcącym w Poznaniu

Zdjęcie portretowe Prorektora ds. nauki i współpracy z zagranicą - prof. dr. hab. Macieja Pietrzaka w todze prorektorskiej

•  w latach 1973–1977 – studia geografii na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu; w 1978 – służba wojskowa w ramach Szkoły Oficerów Rezerwy w Koszalinie i Lesznie

• praca magisterska i doktorat nauk geograficznych w zakresie geografii fizycznej (1986) pod kierunkiem prof. Tadeusza Bartkowskiego; 1999 – doktor habilitowany nauk o Ziemi w zakresie geografii fizycznej na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, 2012 – profesor nauk o Ziemi

• od 1977 – asystent-stażysta, asystent i starszy asystent w Instytucie Środowiskowych Podstaw Turystyki i Rekreacji na Wydziale Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu; w latach 1986 – 2000, po reorganizacji Instytutu – adiunkt w Katedrze Geografii Turyzmu na Wydziale Turystyki i Rekreacji AWF w Poznaniu

• w latach 1989–1994 – specjalista w Katedrze Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska na Wydziale Biologii UAM

• od 2000 – profesor nadzwyczajny AWF w Poznaniu i Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. J.A. Komeńskiego w Lesznie, w latach 2000–2012 – kierownik Zakładu Syntez Krajobrazowych na Wydziale Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, w latach 2012–2016 – zatrudniony w wymiarze 1/2 etatu w Zakładzie Geografii Turystyki i Krajobrazu AWF; w latach 2000 – 2008 dyrektor Instytutu Turystyki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Lesznie, w kadencji 2008–2012 – prorektor ds. nauki i rozwoju PWSZ w Lesznie, rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. J.A. Komeńskiego w Lesznie w kadencji 2012–2016 i 2016–2020, od 2013 – profesor zwyczajny PWSZ

• działalność dydaktyczna – ćwiczenia i wykłady m.in. z przedmiotów geografia turystyczna, zagospodarowanie turystyczne i ekologia krajobrazu, ćwiczenia terenowe, proseminaria dyplomowe i seminaria magisterskie; w latach 1992–1994 i 1996–1998 – wykłady z ekologii krajobrazu dla specjalności biologia środowiskowa i na studium podyplomowym „Biologiczne podstawy ochrony i kształtowania środowiska” na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu; 1993–2002 – wykłady z ochrony środowiska i architektury krajobrazu na Wydziale Melioracji i Inżynierii Środowiska Akademii Rolniczej w Poznaniu; w roku 2005 – zajęcia z projektowania przestrzeni rekreacyjnych i sportowych na studium podyplomowym „Projektowanie struktur krajobrazowych” w Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu; wykłady na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Pawlo Tyczyny w Humaniu (Ukraina) i Uniwersytecie Shakarima w Semey (Kazachstan)

• w latach 1991, 1992 i 1994 – studia ekologii krajobrazu i kilkumiesięczne staże naukowe pod kierunkiem prof. K.-F. Schreibera w Instytucie Ekologii Krajobrazu Krajobrazu Westfalskiego Uniwersytetu Wilhelma w Münster (Niemcy) jako stypendysta programów Tempus i DAAD

• podróże oraz pobyty naukowe i turystyczne na Kaukazie i Bałkanach (Słowenia, Serbia, Chorwacja, Macedonia, Bułgaria), w Kanadzie, Brazylii, Argentynie, Paragwaju, Francji, Włoszech, Hiszpanii i Portugalii, Skandynawii, Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Słowacji, Czechach, Rosji, Ukrainie, Kazachstanie, Węgrzech, krajach Beneluksu oraz Chinach, Makau i Hongkongu, Filipinach, Korei Południowej, Australii, Tasmanii i Nowej Zelandii

• obszar zainteresowań naukowych: teoria i metodologia kompleksowej geografii fizycznej i ekologii krajobrazu, struktura krajobrazu, kartowanie krajobrazowe, waloryzacja i percepcja krajobrazu, ocena i kształtowanie krajobrazu rekreacyjnego

• promotor ok. 250 prac magisterskich i licencjackich oraz 2 doktorskich; recenzent w przewodach doktorskich, postępowaniach habilitacyjnych i postępowaniach w sprawie nadania tytułu profesora, recenzent grantów badawczych

• autor i współautor około 140 publikacji, w tym: Problemy i metody badania struktury geokompleksu (na przykładzie powierzchni modelowej Biskupice), Wyd. Nauk UAM, Poznań, 1989, 125 s.; Syntezy krajobrazowe – założenia, problemy, zastosowania, Wyd. Nauk. Bogucki, Poznań, 1998, 168 s.; Granice krajobrazowe – podstawy teoretyczne i znaczenie praktyczne (red.), seria: Problemy Ekologii Krajobrazu, t. VII, Poznań, 2000, 269 s.; Podstawy i zastosowania ekologii krajobrazu – teoria i metodologia, Wyd. Nauk. PWSZ, Leszno, 2010, 161 s. i innych

• współzałożyciel, członek, wiceprzewodniczący (w latach 1993–2007), przewodniczący (2007–2013) i członek Zarządu Polskiej Asocjacji Ekologii Krajobrazu (PAEK), członek International Association for Landscape Ecology (IALE), członek Rady Programowej czasopisma naukowego „Problemy Ekologii Krajobrazu”, członek Rady Naukowej Instytutu Geografii Fizycznej Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego; członek Poznańskiego i Leszczyńskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, przewodniczący Związku Wielkopolskich Publicznych Uczelni Zawodowych w latach 2018–2019, członek Prezydium Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych w latach 2016-2020, członek honorowy towarzystwa „Exulant”

• odznaczenia i wyróżnienia: II nagroda za dorobek naukowy w ogólnopolskim konkursie im. prof. R. Trześniowskiego dla młodych nauczycieli akademickich szkół wyższych wychowania fizycznego (1990), srebrna odznaka „Zasłużony Działacz Turystyki” (1990), odznaka „Za Zasługi dla Turystyki” (1998), złota odznaka „Za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” (1999), złoty medal im. Jędrzeja Śniadeckiego (AWF Poznań, 2000), srebrny „Krzyż Zasługi” (2004), medal „Komisji Edukacji Narodowej” (2007), medal złoty „Za Długoletnią Służbę” (2010); brązowy medal „Za Zasługi dla Obronności Kraju” (2013), medal im. E. Piaseckiego „Zasłużony dla AWF w Poznaniu” (2016); nagroda indywidualna II stopnia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia organizacyjne w roku 2016, 2018 i 2019; wyróżnienie „Najlepszy Nauczyciel” (Ulag’attyv Ustaz) Uniwersytetu Shakarima w Semey (Kazachstan), medal „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego"

• hobby: praca naukowa, działalność organizacyjna na rzecz rozwoju wyższego szkolnictwa zawodowego, podróże, turystyka samochodowa, kontakt z naturą, muzyka rockowa, współczesny dizajn, poezja C.K. Norwida, fotografia krajobrazowa, spacery z wyżłem Gigolem

• mąż Elżbiety, ojciec Bartłomieja, dziadek Franciszka i Ryszarda