Facebook PWSZ na Instagramie PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Zasady rekrutacji na studia drugiego stopnia (magisterskie)

Biuro Rekrutacji

ul. Adama Mickiewicza 5, 64-100 Leszno
parter, pokój 131

tel. 65 525 01 12
adres e-mail: rekrutacja@ansleszno.pl

 

Na studia drugiego stopnia może być przyjęta osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów (pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich).

 O przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunku Mechatronika mogą ubiegać się w następującej kolejności absolwenci:

1) kierunku Mechatronika,

2) kierunku Mechanika i budowa maszyn z zastrzeżeniem, że zadeklarują uzupełnienie brakujących efektów uczenia się z zakresu wiedzy i umiejętności poprzez realizację i zaliczenie modułów uzupełniających, wyznaczonych przez Dyrektora właściwego instytutu, które zostaną określone w pierwszym semestrze studiów,

3) kierunku Elektrotechnika z zastrzeżeniem, że zadeklarują uzupełnienie brakujących efektów kształcenia z zakresu wiedzy i umiejętności poprzez realizację i zaliczenie modułów uzupełniających, wyznaczonych przez Dyrektora właściwego Instytutu, które zostaną określone w pierwszym semestrze studiów,

4) innych kierunków (dyscypliny: automatyka, elektronika, elektrotechnika, informatyka techniczna i telekomunikacja, inżynieria mechaniczna) z zastrzeżeniem, że zadeklarują uzupełnienie brakujących efektów kształcenia z zakresu wiedzy i umiejętności poprzez realizację i zaliczenie modułów uzupełniających, wyznaczonych przez Dyrektora właściwego Instytutu, które zostaną określone w pierwszym semestrze studiów.

O przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunku Pedagogika mogą ubiegać się przede wszystkim: 

  • absolwenci studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich kierunku Pedagogika lub innego kierunku należącego do dyscypliny Pedagogika.
  • w przypadku kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich kierunków, które nie mają zdefiniowanej dyscypliny Pedagogika komisja rekrutacyjna rozpatruje podanie kandydata indywidualnie.

O przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie mogą ubiegać się przede wszystkim: 

  • absolwenci studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku Zarządzanie lub innego kierunku należącego do dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości lub dyscypliny ekonomia i finanse.
  • w przypadku kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich kierunków innych niż należące do dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości lub dyscypliny ekonomia i finanse, bądź nie posiadające dyscypliny wiodącej, komisja rekrutacyjna rozpatruje podanie kandydata indywidualnie.

O przyjęciu na I rok studiów drugiego stopnia decyduje miejsce kandydata na liście rankingowej sporządzonej na podstawie kolejności składanych dokumentów.

 

*Zmiana nazwy Uczelni nie ma wpływu na moc obowiązującą wewnętrznych aktów prawnych.

Pliki do pobrania