PWSZ na Facebooku PWSZ na Instagramie PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Zasady rekrutacji na studia drugiego stopnia (magisterskie)

Biuro Rekrutacji

ul. Adama Mickiewicza 5, 64-100 Leszno
parter, pokój 131

tel. 65 525 01 12
adres e-mail: rekrutacja@ansleszno.pl

 

Na studia drugiego stopnia może być przyjęta osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów (pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich).

O przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunku Wychowanie fizyczne mogą ubiegać się w następującej kolejności absolwenci studiów pierwszego stopnia:

  1. kierunku Wychowanie fizyczne,
  2. kierunku Turystyka i rekreacja z zastrzeżeniem, iż zadeklarują uzupełnienie brakujących efektów kształcenia z zakresu wiedzy i umiejętności poprzez realizację i zaliczenie modułów uzupełniających, wyznaczonych przez Dyrektora właściwego Instytutu, które zostaną określone w pierwszym semestrze studiów,
  3. innych kierunków z zastrzeżeniem, iż zadeklarują uzupełnienie brakujących efektów kształcenia z zakresu wiedzy i umiejętności poprzez realizację i zaliczenie modułów uzupełniających, wyznaczonych przez Dyrektora właściwego Instytutu, które zostaną określone w pierwszym semestrze studiów.

 O przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunku Mechatronika mogą ubiegać się w następującej kolejności absolwenci:

1) kierunku Mechatronika,

2) kierunku Mechanika i budowa maszyn z zastrzeżeniem, że zadeklarują uzupełnienie brakujących efektów uczenia się z zakresu wiedzy i umiejętności poprzez realizację i zaliczenie modułów uzupełniających, wyznaczonych przez Dyrektora właściwego instytutu, które zostaną określone w pierwszym semestrze studiów,

3) kierunku Elektrotechnika z zastrzeżeniem, że zadeklarują uzupełnienie brakujących efektów kształcenia z zakresu wiedzy i umiejętności poprzez realizację i zaliczenie modułów uzupełniających, wyznaczonych przez Dyrektora właściwego Instytutu, które zostaną określone w pierwszym semestrze studiów,

4) innych kierunków (dyscypliny: automatyka, elektronika, elektrotechnika, informatyka techniczna i telekomunikacja, inżynieria mechaniczna) z zastrzeżeniem, że zadeklarują uzupełnienie brakujących efektów kształcenia z zakresu wiedzy i umiejętności poprzez realizację i zaliczenie modułów uzupełniających, wyznaczonych przez Dyrektora właściwego Instytutu, które zostaną określone w pierwszym semestrze studiów.

O przyjęciu na I rok studiów drugiego stopnia decyduje miejsce kandydata na liście rankingowej sporządzonej na podstawie kolejności składanych dokumentów.

 

*Zmiana nazwy Uczelni nie ma wpływu na moc obowiązującą wewnętrznych aktów prawnych.

Pliki do pobrania