Facebook PWSZ na Instagramie PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Kierunek Pedagogika II stopnia

Pedagogika II stopnia

Dlaczego kierunek pedagogika?

Pedagogika to jeden z najpopularniejszych kierunków studiów. Ukończenie tego kierunku stwarza wiele możliwości pracy w różnych dziedzinach. 

Studiuj pedagogikę!

O kierunku pedagogika II stopnia...

Kierunek Pedagogika przeznaczony jest dla absolwentów studiów I, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich kierunku Pedagogika, bądź innych kierunków, dla których dyscypliną wiodącą jest Pedagogika. Studia realizowane są na profilu praktycznym. Program studiów jest zgodny z przepisami prawa, w szczególności uwzględnia wymagania określone rozporządzeniem Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (tekst jedn. Dz.U. z 2021r. poz.890 z późniejszymi zmianami z dnia 6 września 2022 r., Dz. U. poz.1872).

Studiując pedagogikę II stopnia w ANS w Lesznie zdobędziesz wiedzę (m.in. z zakresu pedagogiki, psychologii, socjologii) i metodyczne przygotowanie do realizacji zadań zawodowych w dynamicznie zmieniających się warunkach społeczno-kulturowych. W zaawansowanym stopniu opanujesz wykorzystywanie technik informacyjno-komunikacyjnych w prowadzeniu działalności zawodowej. Doskonalone w trakcie studiów umiejętności krytycznego myślenia i kompetencje społeczne zastosujesz w trakcie analizy otaczającej go rzeczywistości społeczno-edukacyjnej oraz refleksyjnej oceny swojego warsztatu zawodowego.

Po ukończeniu dwóch semestrów studiów, rozpoczniesz kształcenie specjalnościowe, zgodnie z obranym przez siebie zakresem zainteresowań. Wybory dokonywane są spośród studiów realizowanych w zakresach:

 • profilaktyka społeczna •

Absolwent studiów na kierunku pedagogika w zakresie profilaktyki społecznej cechuje się gotowością do pracy w zmiennych warunkach, zdolnością do kreowania zadań na miarę możliwości społeczno-ekonomicznych, otwartością na nowe doświadczenia i kompetencjami sprzyjającymi współpracy. Ponadto, absolwent wyposażony jest w kompetencje miękkie, niezbędne w pracy pedagoga – aktywnego nauczyciela/uczestnika/wizjonera/prognostyka. Pogłębiona wiedza z zakresu psychologii stosunków międzyludzkich, rozpoznawania zachowań ryzykownych i pracy z grupą profilaktyczno-wychowawczą umożliwia samodzielne tworzenie i realizację programów działań, poszerzających świadomość dotyczącą zagrożeń socjalizacyjnych wśród przedstawicieli wszystkich kategorii wieku społecznego. Absolwent ma umiejętność konsolidowania wiedzy o wychowaniu i szerzenia praktycznych wskazówek przyczyniających się do dobrostanu dzieci, rodziców, nauczycieli i wszystkich innych podmiotów edukacyjnych.

 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza •

Wybór bloku przedmiotów z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej umożliwia pogłębienie wiedzy na temat: wsparcia emocjonalnego, rozwiązywania konfliktów, wspomagania procesu edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych, metodyki pracy z rodziną oraz przewidywania szans i zagrożeń wynikających z korzystania z najnowszych technologii. Absolwent wyróżnia się praktycznym przygotowaniem do świadczenia pomocy w sytuacjach nietypowych, pojawiających się pomiędzy uczestnikami relacji opiekuńczo-wychowawczej. Jest gotów do rozwiązywania problemów zawodowych, samodoskonalenia w zakresie umiejętności interpersonalnych oraz pracy na zasobach.

Studia prowadzone są w trybie stacjonarnym dla pracujących, który jest dostosowany to potrzeb osób pracujących. Zajęcia odbywają się w formie tradycyjnej - stacjonarnej maksymalnie dwa razy w tygodniu: w czwartki i piątki lub w piątki i soboty. Zajęcia w czwartki i piątki odbywają się w godz. 16.00-20.45, a sobotnie w godz. 8.00-17.45. W czwartki, piątki i soboty, w które nie ma zjazdów, zajęcia realizowane są w formie zdalnej.

 

« poznaj szczegółowe informacje na temat kierunku pedagogika II stopnia »

O kierunku pedagogika II stopnia...

Praktyki

W przeciągu czterech semestrów student realizuje minimum 480 godzin praktyki zawodowej w potencjalnym miejscu zatrudnienia. Zasadniczym celem praktyki zawodowej jest zapoznanie studentów ze specyfiką pracy pedagogicznej w różnych obszarach działalności praktycznej i pomoc w dookreśleniu najbardziej odpowiedniej ścieżki rozwoju kariery zawodowej. Praktyki zawodowe realizowane są w ścisłej współpracy z podmiotami instytucjonalnymi (m.in. przedszkolami, szkołami, instytucjami opieki, wychowania i samodoskonalenia, świetlicami środowiskowymi, placówkami kultury) i organizacjami pozarządowymi funkcjonującymi w środowisku lokalnym.

Praktyki

Perspektywy zatrudnienia

Studia na kierunku Pedagogika przygotowują do pracy z przedstawicielami różnych kategorii wieku społecznego (począwszy od najmłodszych, adolescentów, osoby w okresie dorosłości i wieku podeszłym) na stanowisku pedagoga szkolnego, wychowawcy świetlicy szkolnej, pracownika poradni psychologiczno-pedagogicznej, instytucji opieki, wychowania i pomocy rodzinie, działacza organizacji pozarządowych, a także członka podmiotów prowadzących działalność profilaktyczną i społeczno-kulturalną polegającą na udzielaniu wsparcia.

Potencjalne miejsca pracy:

 • placówki opiekuńczo-wychowawcze (np. domy dziecka),
 • szkoły podstawowe i ponadpodstawowe,
 • świetlice środowiskowe; internaty, bursy i hufce pracy,
 • domy pomocy społecznej,
 • ośrodki pomocy społecznej,
 • miejskie ośrodki pomocy rodzinie,
 • powiatowe centra pomocy rodzinie,
 • ośrodki interwencji kryzysowej,
 • organizacje pozarządowe działające na rzecz dobra dziecka i rodziny, młodzieży, osób dorosłych i starszych.
Perspektywy zatrudnienia

Przykładowe przedmioty prowadzone na kierunku pedagogika II stopnia

Przedmioty ogólne:

 • Dydaktyka ogólna
 • Polityka społeczna
 • Psychologia rozwoju w biegu życia
 • Socjologia i pedagogika rodziny
 • Strategie i style uczenia się
 • Metodyka pracy nauczyciela świetlicy
 • Metodyka pracy pedagoga szkolnego
 • Praca opiekuńczo-wychowawcza
 • Patologie społeczne
 • Pedagogika czasu wolnego

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza:

 • Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej
 • Praca indywidualna z dzieckiem w położeniu kryzysowym
 • Praca z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Pedagogika opiekuńcza małego dziecka
 • Współczesne kierunki pracy z młodzieżą
 • Edukacja dorosłych
 • Diagnostyka opiekuńczo-wychowawcza
 • Socjoterapia
 • Projekt edukacyjny w pracy z dziećmi i młodzieżą.
 • Arteterapia z terapią zajęciową

Profilaktyka społeczna:

 • Działalność profilaktyczna w placówkach i instytucjach pedagogicznych
 • Metody pracy profilaktyczno-wychowawczej
 • Diagnoza pedagogiczna
 • Psychologia stosunków międzyludzkich
 • Rozwiązywanie konfliktów – negocjacje i mediacje
 • Warsztat pracy z grupą
 • Praca metodą projektu
 • Praktyczne aspekty w pracy z osobami starszymi
 • Uzależnienia i ich profilaktyka
 • Budowanie zasobów osobistych

Baza dydaktyczna

Nasi Studenci uczą się w nowocześnie wyposażonych laboratoriach i pracowniach. Zachęcamy, aby obejrzeć je wszystkie.

« więcej informacji o laboratoriach »

Kampus Akademicki

W skład naszego kampusu akademickiego wchodzą: Budynek Główny, Aula Comeniana, Bibliotek Uczelniana oraz Dom Studencki "Komenik".

« zamieszkaj w naszym Domu Studenckim »

Dlaczego warto wybrać ANS w Lesznie?

DODATKOWE KORZYŚCI: Nasi absolwenci potrafią założyć i prowadzić własną działalność gospodarczą oraz pozyskać zewnętrzne źródła jej finansowania.

STYPENDIA: Uczelnia oferuje wiele rodzajów stypendiów. (więcej o stypendiach)

ERASMUS: Studenci mogą skorzystać z realizowania programu studiów lub praktyk za granicą. (więcej o wyjazdach zagranicznych)

WSPÓŁPRACA: Uczelnia współpracuje z wieloma firmami z regionu leszczyńskiego. 

PRAKTYKI: ANS = praktyka. Tym różnimy się od uniwersytetów. Stawiamy na praktyczne przygotowanie do pracy w zawodzie. Nasi Studenci pewnym krokiem wchodzą na rynek pracy.

DOSTĘPNOŚĆ: Uczelnia realizuje działania na rzecz dostępności dla osób z niepełnosprawnością. (więcej informacji w deklaracji dostępności)

Dlaczego warto wybrać ANS w Lesznie?

Opłaty

STUDIA STACJONARNE DLA PRACUJĄCYCH

Studia stacjonarne dla pracujących na kierunku pedagogika II stopnia są BEZPŁATNE. Jedyny koszt, jaki ponosisz to opłata rekrutacyjna. Dokonujesz jej już na etapie zapisu na studia w systemie rekrutacyjnym. Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł.

 

« więcej informacji o opłatach »

Opłaty