Facebook PWSZ na Instagramie PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Projekty UE

Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Umowa 1 - Okres realizacji projektu: od: 17.11.2016 do: 30.06.2018 r.
Całkowita wartość projektu: 371 964,25 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 313 491,45 PLN

Umowa 2 – Okres realizacji projektu: od: 06.06.2017 do: 30.09.2018 r.
Całkowita wartość projektu: 786 013,20 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 662 451,91 PLN

Umowa 3 – Okres realizacji projektu: od: 05.09.2017 do: 31.01.2019 r.
Całkowita wartość projektu: 786 013,20 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 662 451,91 PLN

Umowa 5 – Okres realizacji projektu: od: 22.06.2018 r. do: 31.08.2019 r.
Całkowita wartość projektu: 1 401 142,05 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 1 180 882,51 PLN

Cel projektu:

Projekt ma na celu wypracowanie jednolitego systemu prowadzenia sześciomiesięcznych praktyk zawodowych, który, po odpowiednich regulacjach prawnych, może być wprowadzony jako rozwiązanie systemowe dla wyższych szkół zawodowych na pierwszym stopniu studiów na kierunkach o profilu praktycznym. Wypracowanie jednolitego systemu sześciomiesięcznych praktyk zawodowych możliwe jest tylko w ścisłej współpracy z pracodawcami oraz władzami regionalnymi i samorządowymi. Wypracowanie w ramach Projektu wzorcowego systemu praktyk zawodowych we wszystkich polskich publicznych uczelniach zawodowych doprowadzi do wzmocnienia kompetencji zawodowych absolwentów tych szkół wyższych, dostosowanych do lokalnych rynków pracy w rejonach działania uczelni.


PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020

PRIORYTET: I Zmniejszenie emisyjności gospodarki
DZIAŁANIE: 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach
PODDZIAŁANIE: 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach publicznych

„Termomodernizacja budynku głównego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Lesznie”.

Umowa o dofinansowanie nr PIOS.01.03.01-00-0002/16 z dnia 06.04.2017 r. + Aneks o dofinansowanie nr PIOS.01.03.01-00-0002/16-01 z dnia 14.11.2019 r. 

Całkowita wartość projektu   8.621.920,50 PLN
wartość dofinansowania z NFOŚiGW (85% WK)    6.295.022,23 PLN
wkład własny PWSZ 2.326.898,22 PLN

Cel projektu: głęboka modernizacja energetyczna budynku głównego, prowadząca do zaoszczędzenia energii użytkowej, redukcji CO2, podniesienie standardu energetycznego i techniczno – użytkowego budynku Uczelni.

Planowane efekty:
Termomodernizacja budynku głównego PWSZ im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie o powierzchni 7.395m2 i uzyskanie następujących rezultatów:

  1. Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 218,98 Mg co2/rok
  2. Zmniejszenie zużycia energii końcowej o 1773,1 GJ/rok
  3. zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynku o 640 285,10 KWh/rok
  4. Zmniejszenie zużycia energii cieplnej o 1773,1 GJ/rok

Beneficjent: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie.


Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych 
w związku z realizacją projektu 

„Termomodernizacja budynku głównego PWSZ w Lesznie”

Informujemy o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. opracowanego i udostępnionego przez IZ narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:


AULA WIELOFUNKCYJNA Z ZESPOŁEM SAL WYKŁADOWYCH
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. J. A. Komeńskiego w Lesznie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013

Całkowita wartość projektu: 18 000 323,52 PLN
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 10 312 019,71 PLN
Budżet Państwa: 2 391 261,00 PLN
Samorząd Miasta Leszna: 1 000 000,00 PLN

Beneficjent: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu V „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego”, Działania 5.1. „Infrastruktura szkolnictwa wyższego”

2010 - 2011 Budowa wielofunkcyjnej auli uczelnianej zakończona -  GALERIA: