Facebook PWSZ na Instagramie PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Ogólne zasady rekrutacji dla cudzoziemców

 

Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą

Biuro: pokoje 114,115

(budynek główny, parter)

Tel: +48 65 528 78 78

Tel: +48 65 525 01 56

Email: dwz@ansleszno.pl

Ogólne zasady rekrutacji dla cudzoziemców

  • Osoby niebędące obywatelami polskimi mogą podejmować i odbywać studia na warunkach określonych w art. 70 ustawy z dnia 20 lipca 2018r.-Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 742 z późn. zm.).

1. Dokumenty wymagane od kandydatów na I rok studiów niebędących obywatelami polskimi:

1) podanie o przyjęcie na I rok studiów – ankieta osobowa generowana automatycznie po uzupełnieniu wszystkich wymaganych pól w systemie Internetowej Rekrutacji  Kandydatów (IRK) - przejdź do rejestracji

2) kserokopia świadectwa lub innego dokumentu uznanego w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcia na studia wyższe (zgodność z oryginałem zostanie potwierdzona na miejscu), wraz z tłumaczeniem i  z apostille/ legalizacją dokonane przez tłumacza przysięgłego języka polskiego wraz z potwierdzeniem ekwiwalencji z polskim świadectwem – studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie,

3) kserokopia dyplomu i suplementu ukończenia szkoły wyższej wraz z oryginałem do wglądu (zgodność z oryginałem zostanie potwierdzona na miejscu), wraz z tłumaczeniem i  z apostille/ legalizacją dokonane przez tłumacza przysięgłego języka polskiego – studia drugiego stopnia,

4) zaświadczenie lekarskie lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań do studiów na wybranym kierunku (dotyczy kierunków: Pielęgniarstwo, Wychowanie fizyczne, Budownictwo, Mechanika i budowa maszyn, Fizjoterapia, Mechatronika),

5) aktualne zdjęcie zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych oraz zdjęcie w formie elektronicznej,

6) certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego jako obcego, wydanego przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, co najmniej na poziomie biegłości językowej B2. W przypadku braku ww. certyfikatu znajomość języka polskiego jako języka obcego będzie weryfikowana na postawie testu i rozmowy kwalifikacyjnej potwierdzającej znajomość języka polskiego (na poziomie B2) przeprowadzonego przez Uczelniany Zespół ds. Potwierdzenia Znajomości Języka Polskiego,

7) kserokopia paszportu (wymagana jest w celu weryfikacji danych i nie będzie przechowywana w aktach Uczelni),

8) kserokopia dokumentu uprawniającego  do pobytu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (wymagana jest w celu weryfikacji danych i nie będzie przechowywana w aktach Uczelni),

9) ubezpieczenie zdrowotne na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (w przypadku nieposiadania ubezpieczenia, dokument potwierdzający ubezpieczenie można okazać niezwłocznie po przyjęciu na studia),

10) w przypadku kandydatów niepełnoletnich - oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego o wyrażeniu zgody na podjęcie studiów przez podopiecznego - pobierz druk oświadczenia

  •  Kandydaci podejmujący studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich, poza dokumentami  (dokumenty w języku obcym należy przetłumaczyć  na język polski), zobowiązani są dodatkowo dołączyć:

1) dokument potwierdzający znajomość języka polskiego: zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim prowadzonego przez jednostki wyznaczone przez MEiN lub certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego lub dokument wydany przez Uczelniany Zespół ds. Potwierdzenia Znajomości Języka Polskiego potwierdzający, że stopień znajomości języka polskiego pozwala  na podjęcie studiów art. 70 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 742 z późn. zm.),

2) tłumaczenie świadectwa dojrzałości/ ukończenia szkoły średniej wraz z apostille/legalizacją dokonane przez tłumacza przysięgłego języka polskiego wraz z potwierdzeniem ekwiwalencji z polskim świadectwem, / tłumaczenie dyplomu wraz z apostille/ legalizacją, dokonane przez tłumacza przysięgłego jezyka polskiego,

3) kopię paszportu z wizą lub karty Polaka lub karty pobytu lub też innego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (wymagane jestw celu weryfikacji danych i nie będzie przechowywana w aktach Uczelni),

4) dokument potwierdzający prawo do ubezpieczenia zdrowotnego na terytorium RP: polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub oświadczenie o przystąpieniu do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia w ANS Leszno.

 

Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą oferuje konsultacje dla kandydatów - cudzoziemców na studia w naszej uczelni. Oferujemy pomoc w analizie składanych dokumentów, wsparcie merytoryczne oraz pomoc w tłumaczeniu dokumentów.
Wszystkich kandydatów cudzoziemców zapraszamy do skorzystania z konsultacji stacjonarnych

25.07.2024 r. - w godz. 10.00 – 13.00 w pok. 115
22.08.2024 r. - w godz. 10.00 – 13.00 w pok. 115

Zapraszamy również do kontaktu e-mail: dwz@ansleszno.pl