PWSZ na Facebooku PWSZ na Instagramie PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

PL Rekrutacja na studia osób z Ukrainy (po 24.02.2022 r.)

Rekrutacja na studia osób z Ukrainy (po 24.02.2022 r.)

ETAP 1 Obowiązkowa rejestracja w systemie rekrutacyjnym.

Kandydat na studia stacjonarne i niestacjonarne  dokonuje rejestracji na stronie internetowej rekrutacja.pwsz.edu.pl wypełniając kwestionariusz:

-  wprowadzenie danych osobowych,

-  wybór kierunku studiów,

-  załączenie do Internetowej Rekrutacji Kandydatów aktualnej fotografii zgodnej z wymogami,

-  wprowadzenie informacji dotyczących: ukończonej szkoły średniej (nazwa szkoły, numer, data, miejsce wydania świadectwa ukończenia szkoły),

-  wprowadzenie informacji dotyczącej matury / dyplomu (numer, data, miejsce wydania, instytucja wydająca dokument

ETAP 2

Kandydat zobowiązany jest do załączenia kompletu wymaganych dokumentów w do systemu IRK w terminie ustalonym przez Uczelnię.

Dokumenty wymagane od kandydatów na I rok studiów nie będących obywatelami polskimi:

a) podanie o przyjęcie na I rok studiów – ankieta osobowa generowana automatycznie po uzupełnieniu wszystkich wymaganych pól w systemie Internetowej Rekrutacji  Kandydatów (IRK),

b) kserokopia świadectwa lub innego dokumentu uznanego w Polsce za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcia na studia wyższe (zgodność z oryginałem zostanie potwierdzona na miejscu), wraz z tłumaczeniem i  z apostille/ legalizacją dokonane przez tłumacza przysięgłego języka polskiego wraz z potwierdzeniem ekwiwalencji z polskim świadectwem – studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie,

c)  kserokopia dyplomu i suplementu ukończenia szkoły wyższej wraz z oryginałem do wglądu (zgodność z oryginałem zostanie potwierdzona na miejscu) wraz z tłumaczeniem i  z apostille/ legalizacją dokonane przez tłumacza przysięgłego języka polskiego – studia drugiego stopnia,

d) zaświadczenie lekarskie lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań do studiów na wybranym kierunku (dotyczy kierunków: Pielęgniarstwo, Wychowanie fizyczne, Budownictwo, Mechanika i budowa maszyn, Fizjoterapia, Mechatronika),

e) aktualne zdjęcie zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych i paszportów oraz zdjęcie w formie elektronicznej,

f) certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego jako obcego, wydanego przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, co najmniej na poziomie biegłości językowej B2. W przypadku braku ww. certyfikatu znajomość języka polskiego jako języka obcego będzie weryfikowana na postawie testu i rozmowy kwalifikacyjnej potwierdzającej znajomość języka polskiego (na poziomie B2) przeprowadzonego przez Uczelniany Zespół ds. Potwierdzenia Znajomości Języka Polskiego,

g) kserokopia paszportu (wymagana jest w celu weryfikacji danych i nie będzie przechowywana w aktach Uczelni),

h) kserokopia dokumentu uprawniającego  do pobytu na terenie Polski (wymagana jest w celu weryfikacji danych i nie będzie przechowywana w aktach Uczelni),

i)  ubezpieczenie zdrowotne na terenie Polski (w przypadku nieposiadania ubezpieczenia, dokument potwierdzający ubezpieczenie można okazać niezwłocznie po przyjęciu na studia).

Obywatele Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po 24 lutego 2022 roku są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

UWAGA!

Informacja dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po 24 lutego 2022 roku, którzy nie posiadają:

- kserokopii świadectwa lub innego dokumentu uznanego w Polsce za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcia na studia wyższe / kserokopii dyplomu i suplementu ukończenia szkoły wyższej składają oświadczenie o posiadaniu kwalifikacji uprawniających do podjęcia studiów wyższych.

- kserokopii paszportu / kserokopii dokumentu uprawniającego  do pobytu na terenie Polski składają zaświadczenie o posiadaniu statusu uchodźcy nadane w Rzeczpospolitej Polskiej przez Urząd ds. Cudzoziemców.

W przypadku jeżeli kandydat nie posiada ww. dokumentów, w decyzji o przyjęciu na studia umieszcza się zastrzeżenie o obowiązku złożenia wymaganych dokumentów w terminie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia cyklu kształcenia, przy czym nie później niż w terminie dwóch miesięcy od dnia zakończenia działań wojennych na terytorium Ukrainy – pod rygorem uchylenia decyzji na podstawie art. 162 §2 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Termin egzaminu i rozmowy kwalifikacyjnej potwierdzającej znajomość języka polskiego (na poziomie B2) przeprowadzonego przez Uczelniany Zespół ds. Potwierdzenia Znajomości Języka Polskiego wyznaczono na 21 września 2022r. od godziny 9:00 w Bibliotece Uczelnianej ul. Opalińskich 1. Szczegółowy harmonogram godzinowy zostanie przesłany na prywatne e-maile kandydatów.

Osoby, które nie zaliczą testu i nie przejdą pozytywnie rozmowy kwalifikacyjnej zostaną skierowane na kurs języka polskiego, który odbędzie się w Uczelni.  O terminie kursu kandydat zostanie powiadomiony osobiście na rozmowie kwalifikacyjnej.