Facebook PWSZ na Instagramie PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

PL Rekrutacja na studia osób z Ukrainy (po 24.02.2022 r.)

Rekrutacja na studia osób z Ukrainy (po 24.02.2022 r.)

ETAP 1 Obowiązkowa rejestracja w systemie rekrutacyjnym.

Kandydat na studia stacjonarne i niestacjonarne  dokonuje rejestracji na stronie internetowej rekrutacja.pwsz.edu.pl wypełniając kwestionariusz:

-  wprowadzenie danych osobowych,

-  wybór kierunku studiów,

-  załączenie do Internetowej Rekrutacji Kandydatów aktualnej fotografii zgodnej z wymogami,

-  wprowadzenie informacji dotyczących: ukończonej szkoły średniej (nazwa szkoły, numer, data, miejsce wydania świadectwa ukończenia szkoły),

-  wprowadzenie informacji dotyczącej matury / dyplomu (numer, data, miejsce wydania, instytucja wydająca dokument

ETAP 2

Kandydat zobowiązany jest do załączenia kompletu wymaganych dokumentów w do systemu IRK w terminie ustalonym przez Uczelnię.

Dokumenty wymagane od kandydatów na I rok studiów nie będących obywatelami polskimi:

a) podanie o przyjęcie na I rok studiów – ankieta osobowa generowana automatycznie po uzupełnieniu wszystkich wymaganych pól w systemie Internetowej Rekrutacji  Kandydatów (IRK),

b) kserokopia świadectwa lub innego dokumentu uznanego w Polsce za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcia na studia wyższe (zgodność z oryginałem zostanie potwierdzona na miejscu), wraz z tłumaczeniem i  z apostille/ legalizacją dokonane przez tłumacza przysięgłego języka polskiego wraz z potwierdzeniem ekwiwalencji z polskim świadectwem – studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie,

c)  kserokopia dyplomu i suplementu ukończenia szkoły wyższej wraz z oryginałem do wglądu (zgodność z oryginałem zostanie potwierdzona na miejscu) wraz z tłumaczeniem i  z apostille/ legalizacją dokonane przez tłumacza przysięgłego języka polskiego – studia drugiego stopnia,

d) zaświadczenie lekarskie lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań do studiów na wybranym kierunku (dotyczy kierunków: Pielęgniarstwo, Wychowanie fizyczne, Budownictwo, Mechanika i budowa maszyn, Fizjoterapia, Mechatronika),

e) aktualne zdjęcie zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych i paszportów oraz zdjęcie w formie elektronicznej,

f) certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego jako obcego, wydanego przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, co najmniej na poziomie biegłości językowej B2. W przypadku braku ww. certyfikatu znajomość języka polskiego jako języka obcego będzie weryfikowana na postawie testu i rozmowy kwalifikacyjnej potwierdzającej znajomość języka polskiego (na poziomie B2) przeprowadzonego przez Uczelniany Zespół ds. Potwierdzenia Znajomości Języka Polskiego,

g) kserokopia paszportu (wymagana jest w celu weryfikacji danych i nie będzie przechowywana w aktach Uczelni),

h) kserokopia dokumentu uprawniającego  do pobytu na terenie Polski (wymagana jest w celu weryfikacji danych i nie będzie przechowywana w aktach Uczelni),

i)  ubezpieczenie zdrowotne na terenie Polski (w przypadku nieposiadania ubezpieczenia, dokument potwierdzający ubezpieczenie można okazać niezwłocznie po przyjęciu na studia),

j) w przypadku kandydatów niepełnoletnich - oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego o wyrażeniu zgody na podjęcie studiów przez podopiecznego - pobierz druk oświadczenia

UWAGA!

Informacja dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po 24 lutego 2022 roku, którzy nie posiadają:

- kserokopii świadectwa lub innego dokumentu uznanego w Polsce za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcia na studia wyższe / kserokopii dyplomu i suplementu ukończenia szkoły wyższej składają oświadczenie o posiadaniu kwalifikacji uprawniających do podjęcia studiów wyższych.

- kserokopii paszportu / kserokopii dokumentu uprawniającego  do pobytu na terenie Polski składają zaświadczenie o posiadaniu statusu uchodźcy nadane w Rzeczpospolitej Polskiej przez Urząd ds. Cudzoziemców.

W przypadku jeżeli kandydat nie posiada ww. dokumentów, w decyzji o przyjęciu na studia umieszcza się zastrzeżenie o obowiązku złożenia wymaganych dokumentów w terminie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia cyklu kształcenia, przy czym nie później niż w terminie dwóch miesięcy od dnia zakończenia działań wojennych na terytorium Ukrainy – pod rygorem uchylenia decyzji na podstawie art. 162 §2 Kodeksu postępowania administracyjnego.