Facebook PWSZ na Instagramie PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Informacje ogólne

1.       Historia wydawnictwa

Wydawnictwo Uczelniane utworzone zostało na mocy uchwały Senatu z dnia 31 stycznia 2002 roku. Organem nadrzędnym dla tej jednostki jest Komitet Wydawniczy, który powołany został zarządzeniem nr 14 Rektora PWSZ z dnia 28 marca 2002 roku w celu inspirowania, kształtowania i opiniowania działalności Wydawnictwa Uczelnianego. Członkami Komitetu Wydawniczego zostali wówczas: prof. dr hab. Wiesław Osiński – przewodniczący, prof. dr hab. inż. Czesław Królikowski, prof. dr hab. Heliodor Muszyński, prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak, dr hab. Maciej Pietrzak, dr inż. Franciszek Pawlak i mgr Anna Mamulska, która pełniła funkcję sekretarza. Od samego początku Wydawnictwo Uczelniane zlokalizowane było w budynku głównym przy ul. Adama Mickiewicza 5. Kadrę tego działu zawsze stanowiły dwie osoby: w latach 2002 – 2018 pełnomocnikiem rektora ds. wydawnictw była dr Anna Mamulska, natomiast stanowisko redaktora technicznego zajmował Franciszek Mamulski. We wrześniu 2019 roku Wydawnictwo przeniesione zostało do gmachu Biblioteki Uczelnianej przy ul. Opalińskich 1. Zmiana ta nastąpiła niemal równocześnie ze zmianą obsady; w 2018 roku pełnomocnikiem rektora ds. wydawnictw został dr Michał Janeczek, a na początku 2019 roku do pracy w charakterze redaktora technicznego przyjęta została mgr Alina Mielcarek. Na przestrzeni lat Wydawnictwo współpracowało z różnymi oficynami typograficznymi; początkowo był to Zakład Poligraficzny Lesław Podraza w Górze, potem Bogucki Wydawnictwo Naukowe w Poznaniu, PHU „Grafi” w Górze, Zakład Poligraficzny HAF w Lesznie, najwięcej jednak druków opublikowała firma Art & Print w Poznaniu. Przedsiębiorstwa te świadczyły nie tylko usługi druku, ale również dbały o projekty graficzne i skład komputerowy. W chwili obecnej składem i szatą graficzną zajmuje się mgr Alina Mielcarek, natomiast sam druk wykonywany jest przez wyspecjalizowane drukarnie wyłonione w postępowaniu przetargowym.

2.       Misja wydawnictwa

Do głównych zadań Wydawnictwa Uczelnianego należy promowanie dorobku naukowego środowiska akademickiego i – w miarę potrzeb, a także możliwości finansowych – miejscowych regionalistów. Oznacza to, że przyjmowane są w tej komórce materiały do druku; na podstawie zgłoszeń powstaje kosztorys, po czym rozpoczyna się procedura wydawnicza, a więc wstępna korekta językowa tekstów, działania antyplagiatowe, proces recenzyjny, skład i łamanie tekstów, po aprobacie wyrażonej przez autora rzecz poddana zostaje redakcji połączonej z kolejną korektą językową; tak przygotowany plik trafia do drukarni. Wydawnictwo Uczelniane funkcjonuje w przestrzeni Akademii Nauk Stosowanych, co oznacza, że współpracuje w zasadzie ze wszystkimi działami. Podyktowane to jest trzema przesłankami: po pierwsze, to tu tworzona jest kronika uczelni i pozyskiwanie informacji o wydarzeniach musi być szybkie i precyzyjne; po drugie, redagowanie „Leszczyńskiego Notatnika Akademickiego” – czasopisma w głównej mierze odnoszącego się do życia uczelni – wymaga stałego kontaktu z przedstawicielami różnych działów; po trzecie, pracownicy dydaktyczni, ale także z obsługi administracyjnej, chcąc opublikować książkę lub artykuł, są zobligowani do rozmów z przedstawicielami Wydawnictwa Uczelnianego. Poprzez działalność wydawniczą Akademia Nauk Stosowanych w Lesznie dąży do podniesienia prestiżu w środowisku naukowym, do rozwoju naukowego swej kadry, do zaopatrzenia studentów w niezbędne podręczniki i skrypty oraz do utrzymania kontaktów z lokalnym środowiskiem kulturalnym.

3.       Skład osobowy

Dr Michał Janeczek – z wykształcenia polonista i bibliotekarz, z zamiłowania regionalista. Jest pracownikiem Akademii Nauk Stosowanych w Lesznie od 2006 roku. Zatrudniony w Bibliotece Uczelnianej, od 2018 roku sprawuje funkcję pełnomocnika rektora ds. wydawnictw. Koordynuje prace w Wydawnictwie Uczelnianym, opracowuje plan wydawniczy na dany rok w oparciu o propozycje złożone przez jednostki organizacyjne uczelni, wstępnie opiniuje i przyjmuje materiały zgłoszone do druku, czuwa nad ich poprawnością językową, redaguje kronikę uczelni. Ponadto opracowuje roczny preliminarz budżetowy Wydawnictwa. Jako redaktor naczelny czasopisma „Leszczyński Notatnik Akademicki” zabiega o artykuły i materiały graficzne niezbędne do jego przygotowania. W tym celu ściśle współpracuje z innymi jednostkami, w szczególności z Rektoratem, Działem Promocji i Marketingu, Działem Nauki i Współpracy z Zagranicą, Biblioteką Uczelnianą oraz sekretariatami instytutów. Prowadzi korespondencję z autorami i recenzentami na wszystkich etapach działań edytorskich.

Mgr Alina Mielcarek – z wykształcenia biolog, posiada dwudziestopięcioletnie doświadczenie w branży edytorskiej. Jest pracownikiem Akademii Nauk Stosowanych w Lesznie od 2019 roku. Pracuje w Wydawnictwie Uczelnianym jako redaktor techniczny. Uczestniczy w przygotowaniu do druku publikacji o charakterze ciągłym i zwartym, zaaprobowanych przez Komitet Wydawniczy. Do jej głównych kompetencji należy skład i łamanie tekstów, opracowanie graficzne, a także wykonywanie innych prac niezbędnych w procesie powstawania materiałów drukowanych. Dostarcza gotowe materiały do oficyn typograficznych i pilnuje harmonogramu działań wydawniczych. Zajmuje się tworzeniem cyfrowych wersji wybranych materiałów drukarskich. Ponadto jest odpowiedzialna za prowadzenie strony internetowej Wydawnictwa Uczelnianego.

4.       Komitet Wydawniczy

Komitet Wydawniczy jest organem nadrzędnym wobec Wydawnictwa Uczelnianego. Powołany został zarządzeniem nr 14 Rektora PWSZ z dnia 28 marca 2002 roku w celu inspirowania, kształtowania i opiniowania działalności wydawniczej. Na czele Komitetu Wydawniczego stoi rektor uczelni, który zwołuje posiedzenie raz na kwartał. Aktualny skład Komitetu Wydawniczego:

dr Janusz Poła, prof. PWSZ – przewodniczący

prof. dr hab. Maciej Pietrzak – zastępca przewodniczącego

prof. dr hab. Aleksander Mikołajczak – członek

dr Dorota Sipińska, prof. PWSZ – członek

dr Michał Janeczek – sekretarz

5.       Dystrybucja wydawnictw

Dystrybucją wydawnictw w Akademii Nauk Stosowanych zajmują się dwie jednostki – Biblioteka Uczelniana i Dział Organizacyjno-Prawny. Materiały opublikowane przez Wydawnictwo Uczelniane trafiają przede wszystkim do rąk autora (egzemplarze autorskie) i do poszczególnych jednostek organizacyjnych uczelni. Ponadto prowadzona jest wysyłka publikacji do głównych bibliotek w kraju (egzemplarze obowiązkowe), do bibliotek publicznych uczelni zawodowych i akademii nauk stosowanych, do ważniejszych instytucji naukowych oraz do partnerów lokalnych, z którymi współpracuje leszczyńska uczelnia. Łącznie rozsyłanych jest od 60 do 130 egzemplarzy z każdego nakładu. Reszta książek i czasopism trafia do sprzedaży. Zajmuje się tą działalnością Biblioteka Uczelniana, która prowadzi sprzedaż stacjonarną (w holu) oraz wysyłkową (oferta na stronie internetowej biblioteki).